Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Lionbridge Technologies – prepustený odborár hovorí o svojich skúsenostiach rok po začiatku sporu

26. marec 2009

V roku 2008 sa Priama akcia angažovala v solidárnych akciách na podporu Jakuba, odborára z požskej pobočky korporácie Lionbridge (viac info na konci článku). Po ukončení sporu sme sa Jakuba opýtali, ako ho hodnotí. Ukázalo sa, že vytvorenie alternatívnych odborov neznamená automaticky solidaritu s členom, ktorý to najviac potrebuje. Jakub priblížil aj taktiky, ktoré šéfovia používajú na rozdelenie a demoralizovanie pracujúcich. Spor ukázal dôležitos medzinárodnej solidarity, a zároveň odkryl viaceré rozpory súvisiace s rôznymi spôsobmi organizovania sa. Diskusia na tieto témy pre nás znamená posun ďalej.

1. V polovici apríla 2008 sme s tebou uverejnili rozhovor. Tvoj spor sa odvtedy vyvinul a súd už dospel k rozhodnutiu. Mohol by si nám o tom poveda viac?

Odvtedy sa udialo veža vecí. Došlo k dvom súdnym pojednávaniam, právnici vyprodukovali kopy papierov a prebehla medzinárodná solidárna kampaň.

Stratégiou právnikov firmy Lionbridge bolo privies sudcu do pochybností a zmias ho. Celý čas vymýšžali nové “expertízy”, požadovali komparatívnu lingvistickú analýzu, využívali pochybnú počítačovú vedu a predvolávali manažérov, ktorí prezentovali podivné teórie o údajnej “sabotáži”, príkladom ktorej mal by rozhovor s Priamou akciou, organizovanie konferencií a podobne.

Sudca chcel, aby sa spor vyriešil zmierom, čo by sa však ahalo vežmi dlho.

Medzitým sa konalo mnoho akcií. Lionbridgu sa vežmi nepáčilo, že sa prípad dostal do médií a na internet – to bolo jasné z internej správy, ktorá neskôr prenikla na Wikileaks. Je isté, že firma podcenila dôsledky, ktoré to malo na ich imidž. Akcie v Žiline, Dubline, Bruseli, Lisabone, Kodani a v centrále vo Walthame pritiahli pozornos zamestnancov firmy v týchto mestách, čo viedlo k nepríjemným otázkam a bolo zdrojom rozpakov.

Okrem toho sme podnikli aj právne kroky súvisiace s Inšpektorátom práce, ktorý vo firme vykonal inšpekciu ohžadne nezrovnalostí v každodenných pracovných postupoch firmy. Bolo zistených niekožko problémov a inšpektorát nariadil manažmentu zmeni niektoré praktiky, čo priamo prospelo pracujúcim.

Toto všetko, a s najväčšou pravdepodobnosou tiež drahí právnici Lionbridgu (išlo o renomovanú právnickú firmu), spôsobilo, že sa Lionbridge náhle vzdal. Ja sa však do firmy nevrátim. Toto rozhodnutie som urobil v dôsledku kampane mobbingu voči mojej osobe a vplyvu, ktorý, žiaž, mala na niekožkých mojich bývalých kolegov.

2. Ako sa teda skončil súdny spor?

Rozhodnutie súdu bolo v nedohžadne, preto sa spor skončil vzájomnou dohodou.


3. Si spokojný s takouto formou ukončenia sporu s firmou Lionbridge?

Áno aj nie. Mohol som dosiahnu väčšie morálne víazstvo, no stálo by ma to veža stresu spojeného s právnym procesom a zlou atmosférou na pracovisku, keby som sa rozhodol vráti spä do práce.

Mal som veža očakávaní týkajúcich sa nášho odborového zväzu. Keď sa pozriem na aktuálnu situáciu na pracovisku, asi boli nerealistické. Na druhej strane, dosiahli sme niekožko konkrétnych vecí a žudia si uvedomili určité problémy. To, čo som sa naučil o fungovaní pracovného práva v Požsku, je vežmi cenné. Vďaka tomu môžem radi ostatným pracujúcim v ich bojoch. Mám pocit, že sa znova a znova stretávame s rovnakými prípadmi.

4. Čelí Lionbridge aj ďalším súdnym procesom okrem toho, ktorý súvisel s tvojím prepustením?

Áno, Inšpektorát práce podal na okresnom súde návrh na začatie konania proti regionálnemu manažérovi, ku ktorému by malo dôjs v blízkej dobe .

5. Lionbridge sa niekožkokrát oháňal tvrdením, že práve ty môžeš za prepad ich akcií na burze. Podložili toto tvrdenie faktami?
 
Nie, pretože sa to nedá dokáza. Je to rovnaký blud ako väčšina ich tvrdení. Akcie firmy klesajú už celé roky a neexistuje dôkaz, že by to mohlo ma niečo spoločné s mojím prípadom. Vlastne neboli schopní dokáza nijaké z obvinení (spôsobovanie ujmy firme, šírenie informácií, ktoré mali by tajné a zároveň nepravdivé). Ich obvinenia neboli ani v súlade s normálnou logikou. Myslím, že manažment očakával, že sa im všetko podarí bez akejkožvek snahy. Dostali tvrdú lekciu a som si istý, že ich to v budúcnosti donúti číta zákonník práce pozornejšie.

6. Lenže toto nechceme, alebo áno? Ciežom by nemalo by, aby akcie mobilizovali šéfov, ktorí potom hžadajú šikovnejšie praktiky proti zamestnancom, ale aby mobilizovali a povzbudzovali samotných pracujúcich. Samozrejme, každý spor je pre šéfov ponaučením. Oveža väčším by však mal by pre pracujúcich. Myslíš, že spor v LB bol v tomto smere úspešný? Získali z neho do budúcnosti skôr šéfovia alebo pracujúci (bez ohžadu na to, či sú zamestnaní v LB alebo nie)?

Pre mňa osobne sú hlavným ponaučením problémy, ktoré vznikajú pri snahe vytvori organizáciu s horizontálnou štruktúrou a priamou demokraciou v situácii, keď je miera mobilizácie v spoločnosti nízka. Odbory by sa dali považova za stabilizujúcu silu, ktorá bráni radikálnemu vyjadreniu bojov pracujúcich, sú však stále krok vpred pred totálnou demobilizáciou, nedostatkom solidarity a individualizmom.

V tejto kampani vyjadrili oveža viac solidarity organizácie zo zahraničia ako zamestnanci firmy. Zdá sa, že proces učenia sa pracujúcich u nás bol oveža pomalší, ako sme dúfali. Prípadní organizátori na pracovisku by asi mali by zacvičení, aby poznali techniky mobbingu zo strany šéfov a nenechali sa prekvapi a psychologicky zlomi, keď dôjde k represiám. Je tiež potrebné, aby pracujúci rozvíjali viac solidarity a triedneho vedomia, najmä v oblastiach, kde sú tradične nižšie.

7. Aká je v súčasnosti situácia v odborovom zväze KFP v Lionbridge, ktorého si bol členom? Aká nálada panuje medzi tvojimi bývalými kolegami?

Je to dos smutný príbeh, nanešastie pomerne častý. Súčasná situácia je taká, že väčšina žudí, ktorí zväz zakladali, z Lionbridgu odišla alebo sa rozhodla úplne presta s odborovou činnosou. Ich predstava o činnosti odborového zväzu sa totiž nespájala s bojom, ale pokojným, vecným a príjemným vyjednávaním so šéfmi. Keď prišlo na lámanie chleba, niektorí začali hovori: „Takto som si to nepredstavoval“. Boj za uznanie práva na existenciu vlastného odborového zväzu videli ako niečo odtrhnuté od ich každodenných problémov v práci. Mysleli si, že všetko pôjde ako po masle, stretnutia s manažérmi, zmysluplné diskusie, argumenty, rozumné dohody. Realita je žiaž iná. „Príjemné vyjednávanie“ sa dá dosiahnu len po rokoch boja, keď sa šéfovia začnú organizovaných pracujúcich naozaj obáva.

Tragikomické boli niektoré silné reakcie na „obesenie leva“ na Slovensku (išlo o plyšovú hračku leva, ktorý je logom spoločnosti, obesenú na šnúrke počas jednej zo solidárnych kampaní na Slovensku). Šéfovia z toho šikovne spravili symbol „útoku antiglobalistov na firmu“. źudia mali cíti potrebu dištancova sa od týchto „nebezpečných radikálov“. Nanešastie, táto stratégia napriek svojej infantilnosti na niekožkých žudí zabrala.

8. Ako by si vysvetlil zlú situáciu, ktorá panuje v KFP? Čo je podža teba jej hlavnou príčinou? Nátlak vedenia spoločnosti? Mohol by si nám poveda viac o tom, ako sa so sporom vysporiadali šéfovia? Dokážeme sa v budúcnosti ubráni ich taktike?

Situáciu v odboroch spôsobilo niekožko faktorov. Jedným z nich bolo, že rozhodujeme priamo a demokraticky, takže všetko záviselo od zmýšžania žudí. A keďže najrozšírenejším názorom bolo vyhýba sa zložitým veciam a spolieha sa, že moje problémy vyriešia iní, jednoducho to nemohlo fungova.

Ďalšou príčinou bol nedostatok triedneho vedomia u mnohých pracujúcich, a tiež pocit, že majú nejaký „spoločný záujem“ s manažmentom firmy. Mnohí z nich preto nechceli by súčasou boja proti manažmentu vyvolaného prepustením chráneného zástupcu odborov.

Tento porazenecký postoj je výsledkom dvoch desaročí vymývania mozgov intelektuálnou elitou krajiny, ktorá presvedčila milióny pracujúcich, že ich záujmy sú rovnaké ako záujmy šéfov, a to napriek tomu, že každý deň vidia dôkazy o úplnom opaku.

Samozrejme, situácia bola zložitá aj kvôli nedostatku skúseností. Nemyslím, že kolegovia očakávali takýto vývoj udalostí. Keď získajú viac skúseností s prepúšaním v čase krízy, určite stratia niektoré ilúzie. Treba ešte popracova na odhalení mechanizmov manipulácie, ktorými šéfovia štvú pracujúcich proti sebe. Stáva sa to vežmi často. Napríklad Zväz požských syndikalistov (ZSP), čo je organizácia, ktorej som členom, teraz pracuje na jednom prípade vo firme Nestlé (Alima-Gerber), ktorý je vo viacerých ohžadoch vežmi podobný. Šéfovia z Nestlé presvedčili zamestnancov, že im nezvýšia plat kvôli činnosti prepusteného odborára (malo tiež ís o „spôsobenie ujmy firme“). Bolo by dobré vyda brožúrku pre odborárov o taktikách, ktoré šéfovia používajú.

V prípade Lionbridgu šéfovia využili to, že solidarita prichádzala zvonku, a prezentovali ju ako nepriatežskú silu voči zamestnancom Lionbridgu. Podarilo sa im využi prvok „prináležania“ k firme. Vďaka tomu veža žudí nevidelo veci v triednej perspektíve. Proti tomuto typu klamania sa najlepšie bojuje vzdelávaním o typickej propagande takzvanej „jednoty záujmov medzi zamestnávatežmi a zamestnancami“.

9. Kto alebo čo ti počas sporu najviac pomohlo? Čo bolo pre teba najažšie a ako si sa z toho dostal?

Dostalo sa mi neuveritežnej podpory od MAP a špeciálne od Priamej akcie. Pikety, ktoré uskutočnili členské sekcie MAP v mnohých pobočkách Lionbridgu v Európe, zvýšili tlak na firmu a urýchlili vyriešenie sporu. Zapojila sa aj írska organizácia WSM, ktorá zorganizovala piket v jednej z hlavných pobočiek Lionbridgu v Dubline. IWW zorganizovali piket pred centrálou firmy v Bostone, čo malo určite tiež istý vplyv.

Niekožkí moji bývalí kolegovia mi pomohli napriek tomu, že boli pod tlakom.

Najhoršie boli hlúpe komentáre, ktoré som si vypočul od niektorých žudí. Myslel som si, že mi vyjadria solidaritu. Po „afére s plyšovým levom“ ma mnohí označili za „sebeckého“, „manipulatívneho“ a podobne, pretože ich predstava odborárskej činnosti nezahŕňala obdobia boja, v ktorých nie je všetko také ružové.

V dobrej nálade ma udržiavalo najmä vedomie, že žudia za svoje základné práva musia bojova práve takto a že to, čo sa mi stalo, nie je až také nezvyčajné. Nikdy som neveril, že môj boj by mohol „uškodi pracujúcim“, ako sa nám snažili nahovori šéfovia. A to ma držalo nad vodou.

Mal som tiež šastie, že som si rýchlo našiel uspokojivú prácu a dostal finančnú podporu od mnohých organizácii a jednotlivcov. Som im za to vežmi vďačný. Vďaka tomu som dokázal preži toto zložité obdobie.

10. Po skončení súdneho procesu je teda všetko v poriadku? Prebiehajú ešte nejaké aktivity proti Lionbridgu?

Nepovedal by som, že je všetko v poriadku, keďže zamestnanci Lionbridgu a prekladatelia na vožnej nohe po celom svete majú s touto firmou stále problémy. V spolupráci s WSM monitorujeme pracovné podmienky subdodávatežov (prekladatežov) firmy v Írsku. Svoju pozornos na firmu upriamilo aj niekožko profesijných združení. Možno podnikneme nejaké aktivity, ak sa dozvieme o oneskorených platbách alebo iných problémoch.

 

Rozhovor s Jakubom vznikol na prelome februára a marca 2009.

Priama akcia

Súvisiace články:
Mají solidární pikety smysl?
Ve Varšavě proběhlo další soudní přelíčení proti firmě Lionbridge
Vynikajúca odozva na týždeň akcií proti praktikám Lionbridge a totálna fraška na súde
Priama akcia protestovala v žilinskom "Lying"bridge. Korporácia začína panikári!
Vyjadri sa aj ty počas medzinárodného týždňa akcií proti praktikám korporácie Lionbridge
Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Požsku
Priama akcia v žilinskom Lionbridge
Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z požskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in