Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.YURA Corporation: moc šéfov a moc pracujúcich. Taktiky a možnosti

26. február 2010

V polovici januára sa v médiách objavila informácia, že nespokojný zamestnanec firmy Yura Corporation Slovakia s.r.o. v Hnúšti strelil facku šéfovi. Išlo o reakciu na zamknutie zamestnancov vo firme, aby robili nadčas. Názory na tento čin sa rôznia. Na jednej strane sú zamestnanci nadšení, že niekto konečne prejavil nespokojnos s katastrofálnymi pracovnými podmienkami, na druhej strane panujú obavy, že sa firma zbalí a odíde niekam, kde to bude pre ňu „výhodnejšie“.

Prevádzky Yura v Lednických Rovniach, Hlohovci, Rimavskej Sobote a Hnúšti zamestnávajú dnes spolu zhruba 3700 žudí. Väčšina zamestnancov v Rimavskej Sobote a Hnúšti je so základným vzdelaním, zo sociálne slabších rodín, dochádzajú z okolitých dedín a miest. V okrese je takmer 30-percentná miera nezamestnanosti, takže si zamestnávatelia (nielen Yura) môžu voči zamestnancom dovoli takmer všetko.


ZÁKLADNÉ PROBLÉMY V YURE

Nútené nadčasy. Pracova nadčasy v Yure je povinnos. Napríklad, ak sa chcete zamestna v Rimavskej Sobote, nevyhnete sa otázke, či by ste boli ochotní robi vežký počet 12-hodinových pracovných dní. Ak odmietnete, šance na prijatie sa rýchlo priblížia k nule. Viacerí zamestnanci potvrdili, že vo firme odpracujú ročne nadčasy v miere presahujúcej limity Zákonníka práce (ZP). Problémy sú aj pri dodržiavaní vožna po 12-hodinových zmenách a s platením za nadčasy.

Mzdy, bonusy a vožno. Výkonnostné prémie sa napriek vyjadreniam firmy znižujú. Na dovolenky a PN-ky sa firma pozerá ako na nežiaduci jav na úrovni zámerného absentérstva, za ktoré hrozí prepustenie. Viacerí zamestnanci sa cítia ako otroci. Sú pod vežkým tlakom a čelia donucovaniu a vyhrážkam.

Neúčinné kontroly inšpektorátu práce. Podobne ako v mnohých iných firmách, ani v Yure kontroly inšpektorátu práce nemajú vežkú váhu. Vedenie tvrdí zamestnancom, že keď zavolajú inšpektorov, firma bez problémov zaplatí pokutu a zamestnancom sa táto suma stiahne z prémií.

Presuny z jedného pracoviska na druhé. Došlo k niekožkým prípadom, keď boli nespokojní zamestnanci z Rimavskej Soboty preradení do Hnúšte a naopak. Dochádzanie za prácou z jedného mesta do druhého je náročné, takže viacerí nakoniec radšej podajú výpoveď. Takéto praktiky sú pritom zjavným porušením ZP (preraďovanie musí by dohodnuté v písomnej podobe s uvedením príčin preradenia, ktoré sú ohraničené v ZP, ako aj trvania preradenia).

Odbory? Zabudni! Firma odbory jednoducho neakceptuje.

Úplný výpočet problémov by vyžadoval viac informácií od väčšieho počtu zamestnancov a zamestnankýň, ako máme v súčasnosti. Samozrejme, podobné problémy sú v mnohých iných firmách, len sa o nich na rozdiel od Yury verejne nehovorí.


ÚVAHY O PRESUNE VÝROBY

Seung Kil Park, konatež spoločnosti YURA Corporation Slovakia, s. r. o. a Yura Eltec, s.r.o. poskytol 21. februára 2010 vyjadrenia, ktoré boli publikované v článku s názvom „Yura Corporation zvažuje odchod zo Slovenska“. Viacerí zamestnanci si zavádzajúci nadpis a Parkove slová o nerozširovaní výroby vysvetlili ako úvahy o jej presune. Takéto reči medzi pracujúcimi iba posilňujú ich poslušnos a strach, preto je namieste vysvetli niekožko faktov.

Koncom októbra 2009 v rozhovore pre eTrend s názvom „Káblikári prepúšajú, Yura má opačné plány“ predstavil Park budúcu stratégiu firmy. „Chceme zníži fixnú čas platu a zvýši motivačné a výkonové bonusy.“ Ciežom mala by vyššia produktivita práce a rýchlejšia výroba. Prebiehali aj rokovania so slovenskými a českými dodávatežmi pre Yuru, týkajúce sa zníženia nákupných cien.

Po medializácii problémov v spoločnosti sa Park 21. februára vyjadril v podstate rovnako. Zopakoval úvahy z októbra 2009 o stratách vo výške niekožkých miliónov eur. „Rokujeme s našou centrálou a zvažujeme ďalšie možnosti. Hžadáme vhodnú stratégiu. V prvom rade musíme znormalizova firemné financie.“ Firma podža neho tiež potrebuje – a nie, nemyslí to ako vtip – zlepšenie pracovnej morálky! Inými slovami, žiadne PN-ky či absencie, iba maka od nevidím do nevidím a ešte intenzívnejšie ako doteraz. Tým, ktorí by pomýšžali na ďalšie fyzické útoky, odkazuje: „Zákazníci nám môžu presta dôverova. V najhoršom prípade nám stopnú všetky svoje objednávky, a to by malo vežmi vážny dopad na celú výrobu. To, čo sa stalo, sa už nedá napravi a zanechalo to vážne následky. [...] Aj kvôli tomuto incidentu naše rozšírenie na Slovensku už nie je možné, aj keď sme dostali ponuku od mesta Hnúša, ktoré by nám z projektu zrekonštruovalo halu. Musíme znova prerokova celú stratégiu nášho pôsobenia na Slovensku." Pravdepodobne táto posledná veta v médiách rozprúdila diskusiu medzi zamestnancami o možnom odchode zo Slovenska. Park sa však k odchodu vyjadril pomerne jasne – Yura nemá v pláne zastavi výrobu.

Je zjavné, že Park nikdy nepovedal, že by Yura chcela ukonči výrobu na Slovensku. Ani vo februári 2010, ani v októbri 2009, kedy sa v eTrende objavili tieto informácie: „S. K. Park tvrdí, že na Slovensku zostanú dovtedy, dokiaž tu bude Kia a Hyundai v Česku.“ Slovami Parka: „Sme úspešní iba do takej miery, ako sú úspešní oni.“ Park dokonca zamietol úvahy o výrobe pre ďalšiu automobilku kvôli úplnému vyaženiu firmy, ktoré sa ešte zvýši, keď Kia a Hyundai začnú vyrába nove modely áut.

Firma nie je batoh a nedá sa zbali len tak. Riadi sa ekonomickým plánom a hospodárskymi výsledkami. Rozhodnutia o výrobe alebo jej presune sa nerobia v reakcii na facky. Ak sa raz kórejské vedenie rozhodne, že sa zbalí a odíde, toto rozhodnutie nepríde náhle a firma sa naň dobre pripraví. Vrátane čo najväčšieho vybabrania s robotníkmi. Firma v kríze zvyčajne najprv začne prepúša alebo skráti pracovný čas (ak má záujem existova ďalej a neusiluje sa napríklad o cielený krach). V Hnúšti je ale situácia opačná – žudia musia robi množstvo nadčasov a pracovné tempo sa zintenzívňuje. Hlavní odberatelia Yury navyše dosiahli v roku 2009 výrazné zisky a nárast predaja.


POTRESTA TÝCH, KTORÍ PROTESTUJÚ (AK SA DÁ)

Yura má skúsenosti s praktikami namierenými proti zamestnancom, ktorí vyjadrili námietky voči dianiu vo firme. Napríklad v roku 2007 došlo v Sewone (dnešná Yura) v Rimavskej Sobote k dvom zastaveniam výroby. V júli kvôli nižším výplatám, v novembri kvôli meškajúcim výplatám a nevyplateným niekožkohodinovým nadčasom. Podozriví iniciátori boli prepustení a problémy mali aj tí, ktorí o štrajku informovali verejnos. Skúsenosti má aj z Kórey, kde sú zamestnanci oveža bojovnejší. Ak šéfovia cítia odpor, vždy sa pokúšajú pracujúcich potresta a zastraši, a tak si vytvarova disciplinovaných zamestnancov. Dovoli si to môžu najmä vtedy, keď sú vo firme slabí a neorganizovaní robotníci.

Čo-to vie Yura aj o praktikách svojho odberateža, Hyundai. Napríklad počas vyjednávaní po divokom štrajku, ktorý sa odohral začiatkom decembra 2009 v moravskom závode, trvalo vedenie Hyundai na potrestaní tých, ktorí štrajk iniciovali. Kontrolu nad robotníkmi nakoniec dosiahlo vďaka odborom. Tie súhlasili, že sa nepostavia za pracovníkov, ktorí by v budúcnosti chceli štrajkova inak ako cez odbory. Do vežkej miery sa teda podarilo zaisti si poslušnos zamestnancov. Faktom ale zostáva, že za uskutočnený divoký štrajk nebol nikto potrestaný a zamestnanci dosiahli malé zlepšenia. O spore v Hyundai a kontroverznej úlohe odborov v ňom uverejníme v marci samostatnú analýzu od skupiny Kolektívne proti kapitálu. Takisto budeme publikova text o skúsenostiach robotníkov v autopriemysle zo 70. rokov v USA, ktoré sa v istých bodoch vežmi podobajú udalostiam v Hyundai.

 

YURA, KIA, HYUNDAI – VZÁJOMNÉ SPOLUŽITIE A ACHILLOVA PÄTA

Podnikatežské výsledky Yury za rok 2009 zatiaž nie sú k dispozícii. V roku 2008 dosiahla Yura mierny zisk a na rok 2009 počítala so stratou. Firma prišla na Slovensko pred štyrmi rokmi spoločne s Kia Motors, pre ktorú zhruba 20 rokov dodáva káblové zväzky aj v Južnej Kórei. Po získaní odberateža v nošovickom Hyundai musela Yura rozšíri výrobu, čomu dopomohla aj štátna podpora (o nej uvažovala Yura aj na jeseň 2009). Park vtedy povedal: „Ak budú peniaze od vlády, pravdepodobne rozšírime výrobu v Rimavskej Sobote a Hnúšti.“

Hoci má Yura fabriku aj v Tunise (a ďalšie v Číne a Kórei), kde sú tretinové náklady na pracovnú silu, na Slovensku podniká kvôli Kii. Ako sa uvádza v eTrende, „ak by dnes v Kii chýbal jeden objednaný káblový zväzok pre vyrábané auto, vedia ho v Yure vyrobi a doruči do Žiliny do troch hodín od telefonátu. Nečakajú na ďalšiu dodávku kamiónom, ale posielajú zväzok taxíkom“. A čo by sa stalo, keby sa to nepodarilo? „Káblový zväzok je prvé, čo sa na karosériu auta montuje. Ak by chýbal, museli by preruši výrobu a to by znamenalo vežké náklady na prestoje.“ O dôvod navyše rozvíja vzájomné kontakty medzi zamestnancami v Yure, Kii a Hyundai. Dve tretiny výroby z Yury smerovalo na jeseň 2009 do žilinskej Kie. Na rok 2010 sa uvažuje o dodávkach do Kie a Hyundai v pomere 50/50.

Poznanie týchto skutočností dáva pracujúcim silu. Keď vedia, ako funguje systém výroby a dodávok, vedia kde má slabé miesta. Na základe toho môžu vyvinú účinnú stratégiu, ako presadi svoje požiadavky. Môžu zatlači na firmu tam, kde je najcitlivejšia, a prinúti ju v krátkom čase k želaným zmenám.


MOC PRACUJÚCICH JE VO VLASTNEJ AKTIVITE

Aj keď sú pracujúci v Yure obeami cielenej stratégie vedenia, zameranej na budovanie ich bezmocnosti a beznádeje, v skutočnosti majú istú moc. Množstvo robotníkov sa stavia za svoje požiadavky, hoci sú v zložitej situácii. Bezmocnos a beznádej v práci je všeobecný problém. A problémy môžeme prekonáva, ak vyvinieme vlastnú aktivitu. K tejto téme sa vyjadrujeme aj v letáku, ktorý sa objavil v týchto dňoch v Hnúšti a okolitých dedinách a mestách. Celý sa dá stiahnu kliknutím sem. Tu je čas jeho obsahu:

V SOLIDARITE SO ZAMESTNANCAMI YURA

Je zbytočné opisova to, čo je každému v Yura známe. Pracovné podmienky a mzdy sú proste neznesitežné. Niektorí to vysvetžujú prístupom kórejského vedenia, ktoré očakáva svojskú pracovnú morálku a obetovanie sa. Iní si myslia, že problém nie je v kórejskom vedení, ale v slovenských vedúcich, ktorým ide o vlastný prospech. Platia v podstate obe tvrdenia. Problémom je organizácia práce a systém riadenia, teda moc, ktorú má nad robotníkmi stroj, majster a šéf. Je to moc, kvôli ktorej sme iba súčiastkami stroja.

KTO MÁ MOC NIEČO NAOZAJ ZMENI?

Dá sa na to však pozrie aj inak. Žiadna výroba sa nepohne bez pracujúcich. V tomto fakte je naša moc nad strojom, majstrom aj šéfom. Za podstatné zmeny sa muselo vždy bojova, a to tam, kde sú šéfovia najzranitežnejší – vo výrobe, bez ktorej šéf prichádza o zisky. Keď žudia držia spolu a napríklad spolu zastavia výrobu, šéf je zrazu ochotnejší počúva.

SKÚSENOSTI Z BOJOV INÝCH ZAMESTNANCOV

Keby tak existovala žahká odpoveď, ako dosiahnu jednotu a ma silu urobi spoločnú akciu, ktorá donúti šéfa splni naše požiadavky. Neexistujú však osvedčené recepty, iba zváženie situácie a skúsenosti iných žudí. Yura dodáva napríklad pre Hyundai v Nošoviciach na Morave, kde len pred troma mesiacmi došlo k divokému štrajku. Robotníci zastavili výrobu na jednej hale, pridali sa k nim ďalšie úseky a dosiahli zopár ústupkov. O mesiac neskôr zastavili výrobu robotníci z Grammeru v Moste a dostali prísžub zlepšenia. Zvl᚝ Grammer je dobrým príkladom pre situáciu v Yure, pretože sa do akcie zapojili robotníci viacerých národností. Ich sila bola v tom, že sa postavili proti šéfom ako pracujúci žudia, a nie ako žudia tej či onej národnosti, čo by ich rozdelilo. Samozrejme, toto sú len dva nedávne príklady, ktoré sú navyše zložitejšie, ako sa dá opísa na tejto jednej strane. Viac informácií o nich, ako aj o mnohých iných príkladoch a skúsenostiach z pracovísk, je na stránke www.priamaakcia.sk. Na tomto malom priestore hovoríme iba jedno – pracujúci majú silu a tá sa dá použi.

DEźME SA O SKÚSENOSTI

Väčšia šanca dosiahnu svoje je vždy tam, kde žudia spolu pravidelne komunikujú. Nielen na jednej linke, ale aj s žuďmi z rôznych pobočiek firmy u nás či vo svete. Takto môžu zisti, aký je skutočný stav výroby, prekuknú hrozby šéfov o zlých firemných výsledkoch, overi si, aké taktiky sa proti zamestnancom využívajú inde ako u nich vo firme atď. Keď má človek takéto informácie a podporu, lepšie sa vymýšža vhodná stratégia a je väčšia možnos, že žudia budú drža pri sebe. Takáto praktická činnos je ale na Slovensku ojedinelá. Pokúša sa ju rozvíja Priama akcia - slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), konfederácie, ktorá združuje členskou základňou riadené odborové zväzy a iniciatívy zo 16 krajín celého sveta. Na svojej webstránke informujeme napríklad o bojoch na pracoviskách, ich priebehu, záveroch a poučeniach, ktoré z toho plynú. Uskutočňujeme solidárne akcie a zameriavame sa na vytváranie kontaktov medzi pracujúcimi (minulý rok sme napríklad podporili štrajkujúcich robotníkov automobilky Ssangyong Motors z mesta Pyeongtaek, kde má fabriku aj Yura).

Ak patríš k tým zamestnancom alebo zamestnankyniam, ktorí si myslia, že takéto aktivity majú praktický zmysel alebo chceš vedie konkrétnejšie informácie, ozvi sa nám na e-mail priamaakcia(zavináč)priamaakcia(bodka)sk, prípadne na Priama akcia; PO Box 16; 848 08 Bratislava 48. Ďalšie informácie nájdeš na www.priamaakcia.sk.

 

Priama akcia
slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)


Zdroje:
Informácie od zamestnancov
Káblikári prepúšajú, Yura má opačné plány
Yura Corporation zvažuje odchod zo Slovenska
Štrajk zamestnancov v Sewone? (PDF)
Zamestnanci spoločnosti Sewon ECS dnes štrajkovali
Štrajková pohotovos v Hyundai, divoký štrajk v Dymose, odbory a solidarita


Ďalšie články:
Hromadná výpoveď zdravotných sestier v Humennom ako taktika v boji za zvýšenie miezd
Flexikonto a 60% z priemernej mzdy v praxi - právne vymedzenie, úskalia a dôsledky
Priame akcie na pracoviskách. (PDF)
Neistá práca počas krízy z pohžadu živnostníka
Štrajková pohotovos v Hyundai, divoký štrajk v Dymose, odbory a solidarita
Divoký štrajk vo firme Grammer v českom Moste
V solidarite so zamestnancami ZVL Prešov protestujúcimi proti nevyplácaniu miezd a zlým pracovným podmienkam
Televízna reportហo incidente v Yura z 12. 2. 2010
Diskusné fórum zamestnancov Hyundai a KIA

Diskusia / smetnĂ˝ kĂ´ĹĄ

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in