Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (12.-18. október)

5. október 2020

MTPNM_web_frontŽijeme v spoločnosti, v ktorej musíme pracovať za peniaze, aby sme prežili. Peniaze potrebujeme na jedlo, bývanie, vzdelanie, zdravie, ale aj na kultúru, rekreačné či voľnočasové aktivity atď. Často máme čo robiť, aby sme pokryli všetky svoje náklady, takže keď sa stane, že nám niekto mzdu nevyplatí, má to drastické dôsledky pre nás aj ľudí, ktorí sa na nás spoliehajú. V reakcii na tento rozšírený fenomén sa Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) rozhodla ustanoviť tretí októbrový týždeň v roku ako Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd. Zväzy združené v MAP budú počas neho informovať o nevyplácaní miezd a o tom, ako tento problém riešia v praxi.

Nevyplácanie miezd ako globálny fenomén

K nevyplácaniu miezd dochádza na celom svete. Pre šéfov a šéfky ide o jednoduchú možnosť, ako ušetriť náklady, resp. obohatiť sa. Najhoršie sú na tom pracoviská s pochybnými (prípadne žiadnymi) zmluvami a neformálnymi ústnymi dohodami, čo sťažuje dokazovanie týchto praktík, no výnimkou nie sú ani prípady, keď sa až čudujeme nad drzosťou zamestnávateľov a očividným porušovaním zákonov.

Šéfovia a šéfky vedia, že nevyplatenie miezd (ale aj nadčasov, mzdy za skúšobnú dobu, náhrady mzdy atď.) im môže ľahko prejsť. Nemajú problém riskovať, lebo vedia, že aj keby ich niekto dal na súd, je s tým spojených množstvo starostí. Navyše, ľudia majú k súdnym sporom negatívny postoj, lebo niečo stoja, dlho trvajú a ich výsledky sú neisté.

Zamestnávatelia vedia aj to, že ak sa aj niekto začne intenzívnejšie domáhať svojich peňazí, budú s najväčšou pravdepodobnosťou jednať s jednotlivcami a nie s kolektívnou silou. A pôjde o jednotlivcov, ktorí musia navyše rýchlo vyriešiť výpadok príjmu a ďalšie z toho prameniace problémy. Preto sa spoliehajú, že keď ich budú ignorovať alebo donekonečna sľubovať vyplatenie peňazí, časom ich jednoducho unavia a odradia od ďalších aktivít.

Bojujeme proti nevyplácaniu miezd

Našou hlavnou metódou boja sú priame akcie, t.j. kolektívne protestné akcie, ktoré zasahujú šéfov a šéfky tam, kde vznikajú ich zisky a moc. Musia totiž pocítiť, že problém už neriešia len jednotlivci, s ktorými vybabrali, ale zväz, ktorý teraz bojuje spoločne s nimi.

Konkrétna podoba akcií sa prispôsobuje obsahu, teda konkrétnemu problému a okolnostiam. Môže to byť protest pred pracoviskom, blokáda prevádzky, návšteva šéfa v mieste bydliska, zverejnenie informácií o škodlivých praktikách, kontaktovanie obchodných partnerov, bojkot produktov alebo služieb, medzinárodná solidárna kampaň atď.

Zväzy v MAP majú skúsenosti s rôznymi situáciami, ktoré vyzerali pre pracujúcich bezvýchodiskovo. Ak sa však ľudia rozhodli vstúpiť do mimosúdneho sporu, držali sa dohodnutej taktiky, nedali sa zastrašiť a aktívne sa zapájali do rozhodovania, mali veľkú šancu získať späť svoju mzdu.

Uvedieme zopár príkladov sporov, ktoré viedli zväzy MAP:

Anarchosyndicalist Federation (Austrália)

Na víťazstvo v tomto spore s reštauráciou New Star Kebab v Sydney stačila v roku 2017 jediná protestná akcia pred vchodom do podniku. Aktivisti a aktivistky žiadali dlžnú mzdu za štyri týždne práce pre bývalú pracovníčku Melindu. Reakcia hostí bola veľmi priaznivá a majitelia podniku usúdili, že nebudú riskovať ďalšie straty. Do týždňa mala Melinda svoje peniaze na účte.

Solidarity Federation (Británia)

Spor z roku 2011 bol namierený proti agentúre Office Angels v Londýne, ktorá odmietla zaplatiť Danovi za tri dni, ktoré pre ňu odrobil. Dan sa rozhodol bojovať o svoju mzdu spolu so zväzom SF. K víťaznému koncu prispela okrem viacerých protestov organizovaných v Británii aj emailová kampaň MAP, do ktorej sa zapojil aj náš zväz. SF má dlhoročné skúsenosti s bojmi o nevyplatené mzdy a väčšina z nich sa končí víťazstvom.

Związek Syndykalistów Polski (Poľsko)

Upratovačky centra pre utečencov vo Varšave, ktoré mali nevýhodnú zmluvu cez agentúru, si v roku 2019 vybojovali právo na dovolenku, vyššiu náhradu mzdy počas práceneschopnosti, vyššie dôchodkové odvody, doplatenie platieb sociálneho poistenia a získali aj zmluvu priamo s centrom a nie externou firmou. Výsledok sa vďaka priamym akciám zväzu ZSP dostavil už po niekoľkých týždňoch.

Anarho-sindikalistička inicijativa (Srbsko)

V roku 2016 sa odohral ani nie mesiac trvajúci spor zväzu ASI so súkromným gymnáziom v Belehrade. Učiteľ, ktorý zo školy odišiel v dôsledku obťažovania, mobingu a ponižovania zo strany riaditeľky, nedostal ani časť poslednej mzdy. Výsledkom kampane ASI bolo, že učiteľ dostal dlžnú sumu, ako aj odškodné za obťažovanie. Riaditeľka požadovala, aby boli informácie o spore na internete okamžite zmazané, lebo poškodzujú dobré meno školy, čo zväz rázne odmietol.

Confederación Nacional del Trabajo (Španielsko)

La TagliatellaKoncom roka 2018 mal zväz CNT-AIT v Albacete spor o nevyplatenú nevyčerpanú dovolenku, odstupné a príplatky za nočnú prácu. Výhodou v spore bolo, že reštaurácia La Tagliatella, ktorej sa spor týkal, mala pobočky vo viacerých mestách. CNT-AIT zorganizovala protesty v Barcelone, Alicante, Tarragone, Madride a Granade a v priebehu niekoľkých mesiacov dosiahla vyplatenie všetkých dlžných peňazí. 

 

Niekoľko sporov súvisiacich s nevyplatenými mzdami viedol aj náš zväz. Ich podrobný opis a výsledky sa nachádzajú v publikácii Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019. Bezplatne si ju možeš stiahnuť tu: https://priamaakcia.sk/Ako-sme-si-poradili-s-problemami-v-praci-Spory-Priamej-akcie-2015-2019.html


Zákony a súdy nie sú riešenie

Často počúvame, že ak máme problémy, treba ich riešiť súdnou cestou. Myslíme si však, že hoci je dôležité poznať zákony, nedá sa spoliehať ani na ne, ani na súdy.

A čo vlastne hovoria zákony? Ústava SR zakotvuje právo na odmenu za vykonanú prácu (so sarkasticky vyznievajúcim dodatkom „dostatočnú na to, aby umožnila dôstojnú životnú úroveň“). Zákonník práce (ZP) zamestnávateľom ukladá povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna. Podľa ZP je zamestnávateľ povinný vyplácať zamestnancovi mzdu v termíne dojednanom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Ak termín nie je dojednaný, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

V prípade dlžnej mzdy môže zamestnanec vyzvať zamestnávateľa doporučeným listom na jej vyplatenie. Ak mzda nebude vyplatená, nasleduje predžalobná výzva, taktiež zaslaná doporučene. Ak ani toto nepomôže, z hľadiska vymožiteľnosti dlžnej mzdy právnymi prostriedkami existujú len dve ďalšie možnosti (môžu sa použiť aj naraz):

1) Občianskoprávne konanie

Je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu a zahrnúť doň aj vyplatenie úrokov z omeškania a náhrady súdnych trovov. Súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní. Ak sa zamestnávateľ voči takémuto konaniu do 15 dní ohradí (podá odpor) alebo nevyplatí požadovanú sumu, začne sa súdne konanie, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov až rokov.

2) Trestné oznámenie

Podáva sa na polícii, keďže nevyplatenie mzdy môže byť trestným činom. Trestný zákon presne špecifikuje, kedy to tak je (ak zamestnávateľ mal peňažné prostriedky na výplatu miezd, „ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti“ firmy). Nezriedka sa preto stáva, že polícia rozhodne, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, keďže nevyplatenie mzdy je trestným činom iba vtedy, keď ju zamestnávateľ nevypláca napriek tomu, že finančné prostriedky má.

Veľa ľudí sa domnieva, že pomôcť môže aj podnet na Inšpektorát práce (IP). Lenže IP nedisponuje nijakými právomocami, ktorými by vymohol dlžnú mzdu. Môže iba prešetriť situáciu, požadovať nápravu a prípadne uložiť zamestnávateľovi pokutu. Problém ako taký nerieši ani okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany pracovníka alebo pracovníčky. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer do 15 dní po uplynutí splatnosti mzdy (avšak iba do jedného mesiaca odo dňa, keď dozvedel o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru). Odchodom z práce však človek automaticky nezíska dlžné peniaze, takže o ne musí aj tak nejako zabojovať.

Anarchosyndikalistický prístup

Aj keď považujeme taktiku priamych akcií za veľmi efektívny nástroj na dosiahnutie dlžných miezd, uvedomujeme si, že aj keby sme vybojovali všetky dlžné mzdy, tento fenomén nezastavíme. Povaha kapitalistického systému bude vždy nahrávať šéfom a šéfkam, aby na pracujúcich skúšali ďalšie finty. Nedovolávame sa preto „férových“ miezd či zaobchádzania. Problém je samotný systém námezdnej práce, pretože niekto si v ňom privlastňuje prácu niekoho iného a poskytuje za to len časť jej hodnoty. Nemyslíme si ani, že priame akcie sú cieľom samé osebe. Je veľmi dôležité, aby sa s nimi spájalo kolektívne organizovanie sa, rozhodovanie, zdieľanie skúseností a celkové budovanie kultúry vzájomnej pomoci.

Cieľom zväzov združených v MAP totiž nie je len dosahovanie krátkodobých materiálnych víťazstiev. Uvedomujeme si, že každodenný boj proti nevyplácaniu miezd je len reakciou na bezprostredný problém. Hoci však ide o defenzívny boj, zároveň tvorí súčasť nášho širšieho dlhodobého boja za zásadné zmeny v spoločnosti.

Chceme iný svet. Bez kapitalizmu a jeho výroby pre zisk a nie pre potreby ľudí. Bez hierarchií vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktoré nás umelo rozdeľujú a sú živnou pôdou pre nerovnosť a útlak. A bez štátu ako spoľahlivého záchrancu kapitalizmu a držiteľa moci nad zvyškom spoločnosti. Na to, aby sme žili šťastný život a mohli rozvíjať naše schopnosti a zároveň spoločnosť nepotrebujeme ani jedno z toho.

Preto sa organizujeme a spájame s pracujúcimi na Slovensku aj v zahraničí. Ak ti je blízky náš prístup, napíš nám.

Súčasťou Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd na Slovensku budú informačné a iné aktivity, o ktorých budeme informovať na našej FB stránke a v špeciálnej FB udalosti.

Zväz Priama akcia


MTPNM_FB_post_banner_500_262

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in