Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.„Dobrý zväz poznáte podľa toho, že je vedeniu proti srsti“. Spor v múzeu Wiener Secession sa skončil.

27. jún 2022

Viedenský zväz pracujúcich (WAS) v marci informoval o ukončení sporu s múzeom Wiener Secession. „So zmiešanými pocitmi radosti a smútku ukončujeme spor proti Wiener Secession. Aj keď múzeum stále dlhuje personálu tisíce eur, niekoľko tisíc eur sa podarilo vybojovať a spustiť zásadné štrukturálne zmeny.“ Požiadavky pracujúcich podporili e-mailami adresovanými vedeniu múzea aj ľudia zo Slovenska vrátane zväzu Priama akcia, takže pre všetkých zhŕňame, čo sa podarilo dosiahnuť.

Pozadie sporu

sec01V spore išlo o dodržiavanie základných pracovných práv, preplácania nadčasov či pracovnej pohotovosti. Týkal sa tzv. marginálne zamestnaných, teda ľudí, ktorí by sa na Slovensku mohli do istej miery prirovnať k brigádnikom a brigádničkám. Ich pracovné podmienky boli už dlhší čas neúnosné a s koronakrízou sa ešte zhoršili.

Od prvej karantény v roku 2020 sa pracujúcim z múzejnej pokladne, obchodu a dozoru zarátavali takzvané „negatívne hodiny“ zakaždým, keď sa nemohli dostaviť do práce, napriek tomu, že múzeum bolo aj tak zatvorené. Následne prišla žiadosť odpracovať „stratené“ hodiny. V praxi to znamenalo pracovať mesačne v priemere 70 hodín za odmenu menej ako 450 eur. Pritom „negatívne hodiny“ nemajú nijaký právny základ (inými slovami sú nezákonné). Rovnako nezákonné je aj zrušiť nárok na dovolenku z dôvodu krízy alebo nechať personál nahromadiť nadčasy bez finančnej kompenzácie či náhrady vo forme voľna.

Už pred pandémiou sa takéto praktiky v múzeu odôvodňovali „záchranou pracovných miest“, čo však nie je pravda, keďže múzeum prepúšťalo aj ľudí s plným úväzkom a nahradilo ich pracujúcimi s neistejšími zmluvami. Okrem toho bol v pokladni, predajni a aj na pozícii dozoru taký notorický nedostatok ľudí, že bežne sa v prípade potreby zastúpiť niekoho na PN-ke volalo ostatným, aj keď boli na dovolenke. Prípadne sa požadovalo, aby v prípade choroby, konkrétny pracovník obvolal ostatných a sám si za seba našiel náhradu.

Pritom Wiener Secession zarobí len na vstupnom a v obchode v priemere približne 4500 eur každú sobotu a medzi jeho sponzormi je jeden z najväčších rakúskych finančných ústavov (Erste Bank), celý rad súkromných sponzorov a v neposlednom rade aj samotná Pracovná komora. Múzeum s takýmito zdrojmi príjmov a štátnou podporou v čase zdravotnej krízy nielenže považovalo za normálne preniesť bremeno pandémie na svoj nezraniteľnejší a zároveň najziskovejší personál, ale všetko to podsunulo ako službu zamestnancom, sebe a verejnosti.


Organizovanie sa

Prvé kroky k riešeniu problémov podnikol v auguste 2021 práve personál múzejnej pokladne, obchodu a dozoru. Spoločne so zväzom WAS sformulovali požiadavky a nasledovali niekoľkotýždenné rokovania s vedením, ktoré sľúbilo že splní malú časti požiadaviek. Vedenie nielenže tento sľub nedodržalo ale zvyšok požiadaviek rovno odignorovalo, preto WAS s pracujúcimi zorganizoval v novembri a decembri dve protestné zhromaždenia pred budovou múzea.

V predvianočnom období nastal zlom. Múzeum neurčito prisľúbilo prepočítať a vyplatiť všetky dovtedy nevyplatené peniaze. Dva dni pred Vianocami prišli pracujúcim v spore listy s výpočtami (ktoré sa ukázali ako nesprávne) a „ponukami“, na ktorých akceptovanie dostali len niekoľko dní. Rozhodli sa radšej akceptovať časť nevyplatenej mzdy, ako naďalej znášať ignorovanie zo strany manažmentu, opakované chybné výpočty miezd, dlhoročné odmietanie požiadaviek a tlak zo strany nového vedenia, ktoré prestalo komunikovať so zväzom WAS.

Čo sa dosiahlo

Celý nízkopríjmový personál dostal náhradu mzdy, v niektorých prípadoch vo výške takmer šiestich mesačných platov. Obvolávanie mimo pracovnej doby skutočne prestalo. Problémy, na ktoré upozornil WAS a ktoré potvrdil na stretnutí s vedením aj personál na plný úväzok, začalo vedenie konečne riešiť. Personálu s neistými zmluvami sa zastali nielen kolegovia a kolegyne s TPP, ale aj vystavujúce umelkyne.

Aj napriek tomu, že stále neboli vyplatené dlžné peniaze vo výške 1000 až 2000 eur na osobu, WAS akceptoval rozhodnutie pracujúcich (aj keď mal kapacity a sily viesť boj ďalej). Treba tiež dodať, že v poslednej fáze boja v múzeu prestali pracovať z pôvodných ôsmich ľudí až štyria a chceli mať pokoj. Predsa však ostáva malá nádej, že múzeum vystaví správnu konečnú výplatnú pásku a vyplatí chýbajúcich niekoľko tisíc eur. Platy by sa mali prepočítať dokonca aj personálu na plný a polovičný úväzok, ktorého sa spor ani netýkal. Päťciferné sumy vedenie určite „potešili“...

Prehľadné zobrazenie požiadaviek sa nachádza tu (zeleným sú označené tie, ktoré sa podarilo dosiahnuť):
https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/12/12/continued-labor-dispute-in-the-secession-a-short-overview/ 

Zväzu WAS sa za relatívne krátky čas podarilo dosiahnuť zmenu situácie, ktorá sa tiahla roky.
Nenadarmo si vedenie želalo, aby sa personál „radšej organizoval v ÖGB (Rakúskej odborovej federácii)“. WAS vtipne poznamenal, že „dobrý zväz poznáte podľa toho, že vedeniu je proti srsti.“

Boj predstavoval „neobyčajne dobrú a dôležitú skúšku, tréning a zdokonalenie našich metód a organizovania sa. Vo veľkej miere nám to uľahčí vedenie ďalších sporov s tými, ktorí si myslia, že nemusia dodržiavať pracovné právo.“ Zväz tiež podotkol, že spor potvrdil fakt, že „boje sa najlepšie vedú vtedy, keď sa ľudia na pracovisku organizujú skôr ako vzniknú problémy. Spory sú výnimočné situácie a je omnoho viac vyčerpávajúce, keď sa organizačná štruktúra a základy spolupráce vo forme nehierarchického rozhodovanie, formulovania spoločných cieľov a prijímania dohôd bez nátlaku, začínajú vytvárať až v momente, keď sa črtá spor.“

 


Spracované na základe informácií od WAS a článku na webstránke zväzu


Na záver pridávame chronológiou udalostí (zdroj):

Rok 2021

Február:
Prvý kolega podáva výpoveď kvôli neudržateľným podmienkam.

August:
Kolegovia a kolegyne sa začínajú organizovať; všetci sa zhodujú, že „niečo sa musí stať“.

23. september:
Vo Wiener Secession nastupuje nové predstavenstvo; WAS čaká s ich kontaktovaním,

9. október:
WAS posiela vedeniu múzea doporučený list so zoznamom pracovnoprávnych sťažností a ponukou na rokovanie.

13. október:
Vedenie múzea telefonicky kontaktuje WAS a dohaduje rokovanie na 21.október.

21. október:
Uskutočňuje sa prvé stretnutie medzi WAS a vedením Wiener Secession: obsahom je presný popis všetkých problémových oblastí súvisiacich s pracovným právom vrátane platných právnych noriem. Sú vymenované konkrétne ciele marginálne zamestnaných. Vedenie súhlasí s tým, že personál už nebude kontaktovať počas voľného času.
Ďalší kolega podáva „predčasnú odôvodnenú výpoveď“ kvôli podmienkam na pracovisku (je to druh výpovede zo strany zamestnanca, ktorá podľa rakúskeho pracovného práva umožňuje okamžite odísť so všetkými nárokmi v prípade, že spoločnosť nepostupuje korektne.)

22. október:
Kontaktovanie personálu vo voľnom čase… Múzeum oznamuje e-mailom presun termínu ďalšieho stretnutia na 10.11.

25. október:
WAS telefonuje vedeniu múzea, že porušilo dohodu z 21.10. o nekontaktovaní vo voľnom čase. Od tohto momentu múzeum skutočne začne dodržiavať dohodu.

2. november:
Po stretnutí dotknutých pracujúcich posiela WAS vedeniu e-mail, v ktorom uvádza, že do ďalšieho rokovania 10.11. nepodnikne žiadne kroky, hoci ide o celkom dlhý posun.

10. november:
Druhé stretnutie: vedenie múzea súhlasí s niekoľkými požiadavkami. Zvyšné body odmieta. WAS pripomína situáciu bývalého kolegu a vedenie sľubuje, že do 12.11. oznámi či sa „ponuka“ vzťahuje aj na neho.

12. november:
Žiadna komunikácia o bývalom kolegovi, múzeum nesplnilo sľub.

15. november:
WAS posiela email s opravami nepresností v ponuke múzea a termínom na ich potvrdenie do 17.11.

17. november:
Múzeum nereaguje.
WAS dvakrát telefonuje vedeniu a upozorňuje, že opakované ignorovanie povedie k protestným akciám.

18. november:
„Hrozba“ zo strany zamestnaneckej rady pracujúcim v spore, aby nepokračovali v prípravách demonštrácie.
Vedenie posiela listy marginálne zamestnaným, pričom niektoré obsahujú nesprávne zoznamy hodín a ignoruje kumulované nadčasy z rokov 2018 a 2019. V niektorých prípadoch „zmizlo“ v januári 2020 až 105 hodín nadčasov na osobu.
WAS rozširuje informácie o zhromaždení, ktoré sa koná nasledujúci deň.

19. november:
Predstavenstvo múzea pozýva všetkých zamestnancov a zamestnankyne na stretnutie.
Koná sa protestné zhromaždenie WAS pred budovou múzea počas otvorenia výstavy (viac info: https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/11/20/arbeitskampf-secession-erfolgreiche-auftaktkundgebung/).

23. november:
Personál v spore potvrdzuje e-mailom pozvania s informáciou, že prídu v sprievode (externého) člena WAS.
WAS posiela e-mail vedeniu a upozorňuje na nesprávne uvedené časové údaje v listoch. Múzeu odporúča použiť profesionálne služby alebo služby externého mzdového účtovníctva.

25. november:
Správna rada e-mailom odmieta účasť externého člena WAS na stretnutí.

26. november:
Vedenie múzea informuje e-mailom, že termín vyplatenia sľúbených pohľadávok nebolo možné dodržať z dôvodu preťaženia mzdového účtovníctva a posúva termín z novembra na december.

29. november:
Personál v spore posiela e-mail predstavenstvu, že prerušujú akúkoľvek diskusiu, kým vedenie nezačne dodržiavať minimálne štandardy pracovného práva.
WAS posiela vedeniu e-mail, že boj bude pokračovať, kým nebudú splnené všetky požiadavky alebo ich splnenie aspoň písomne prisľúbené.

30. november:
Tretí kolega dáva výpoveď, okrem iného aj kvôli existujúcej situácii.

3. december:
Prichádza nejasná informácia od vedenia, že externý mzdový audit pohľadávok sa odkladá.

13. december:
Stretnutie zamestnancov a zamestnankýň múzea s vedením (pozvaný je aj celý marginálne zamestnaný personál), potvrdzujú sa problémové oblasti, na ktoré upozornil WAS a prejavujú solidaritu. Vedenie opäť priznáva chyby a oznamuje, že prepočíta aj platby pracujúcich na TPP a oznamuje štrukturálne zmeny od februára 2022. O WAS sa diskutuje dlhší čas; vedenie chce, aby sa v spore angažovali odbory ÖGB.
Stále neprebiehajú žiadne rokovania s WAS a nie je odpoveď na body, ktoré sa budú realizovať.

16. december:
Ďalšie protestné zhromaždenie pred múzeom (viac info: https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/12/15/arbeitskampf-secession-kundgebung-donnerstag-16-dezember/).

22. december:
Vedenie múzea posiela list s „prepočtom“ prinášajúcim niekoľko tisíc eur na spätnom vyplatení, ale v podstatných bodoch je opäť nesprávny (13. a 14. plat, negatívne hodiny...). Vedenie tlačí na podpísanie „dohôd“ a tvrdí, že týmto budú všetky dlhy vyrovnané.

Rok 2022

Január:
Po opakovanom nepresnom vyúčtovaní zo strany múzea sa WAS rozhodol urobiť prepočty za dlhší čas (niekoľko posledných rokov). Zväz sa z rôznych zdrojov dozvedá, že v múzeu dochádza k skutočným pozitívnym zmenám a reštrukturalizácii.

Február:
Článok o spore v pouličných novinách Augustin číslo 545.


Súvisiace články:
Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
Prvý máj vo Viedni s účasťou slovenského a rakúskeho zväzu MAP

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in