Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?

6. marec 2019

V predchádzajúcom článku sme sa venovali hlavne tomu, ako sa nám s Jakubom podarilo vybojovať vyplatenie mzdy a náhrady mzdy v celkovej výške 584,61 €. Teraz by sme chceli napísať zopár slov o problémoch, s ktorými sme sa počas riešenia Jakubovho prípadu stretli. Keďže sa týkajú zákona, dajú sa zovšeobecniť na veľký počet pracujúcich. Tému uzavrieme v nedeľu rozhovorom s Jakubom.

 

Čo má obsahovať pracovná zmluva

Podľa § 43 Zákonníka práce musí pracovná zmluva obsahovať podstatné náležitosti, a to konkrétne druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Bez týchto informácií je zmluva neplatná.

Okrem toho v nej má zamestnávateľ uviesť tzv. pravidelné náležitosti, ktorými sú pravidelné výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. Tieto môžu byť uvedené priamo, alebo ako odkaz na iný dokument (napr. Zákonník práce či kolektívnu zmluvu).

V Jakubovej zmluve chýbal deň nástupu do práce (resp. v šéfkinej kópii chýbal, v Jakubovej bol dopísaný rukou), ako aj pracovný čas. Počas výpovednej doby mu šéfka prestala prideľovať prácu v bežnom rozsahu (predtým pracoval na 60% úväzok 3 dni týždenne). Zjavne si povedala, že si to môže dovoliť, keďže do jeho zmluvy nedala žiadnu zmienku o pracovnom čase. V prípade, že by sa takáto vec dostala pred súd, je síce pravdepodobné, že by sa prihliadalo na bežný pracovný čas pracovníka alebo pracovníčky pred výpoveďou, ale vždy je lepšie mať takéto veci podchytené písomne.

 

Výplatná páska nie je nejaký bezvýznamný papier

Podľa § 130 Zákonníka práce musí zamestnávateľ vydávať zamestnancovi výplatné pásky, ktorých obsah zákon bližšie špecifikuje. Jakubova šéfka si túto svoju povinnosť dlhodobo neplnila, a hoci Jakub pásky viackrát pýtal, poslala mu ich, až keď sa do problému zapojil náš zväz.

Výplatné pásky pritom poskytujú zamestnancovi užitočné informácie a možnosť presvedčiť sa, že mu zamestnávateľ vypláca mzdu, na akej sa dohodli v zmluve. Zamestnanec si tiež môže po konzultácii so sociálnou a zdravotnou poisťovňou overiť, že zaňho zamestnávateľ platí odvody v správnej výške. Jakub si napríklad overoval, či zaňho šéfka odvádzala zdravotné poistenie v novembri a decembri aj počas dní, keď nepracoval. Našťastie sa ukázalo, že áno, a tento fakt slúžil ako ďalší argument v jeho prospech. Šéfka totiž nemohla tvrdiť, že nepracoval z dôvodu neplateného voľna, lebo počas neplateného voľna si zamestnanec platí odvody sám.

foto_front5.2.

Peniaze ti patria, aj keď nepracuješ – prekážky na strane zamestnávateľa a výpočet priemerného zárobku

Zamestnávateľ má podľa § 47 Zákonníka práce okrem iného povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, takže sa nemôže len tak (napríklad z pomsty...) rozhodnúť, že s tým prestane. Ak to predsa len urobí, zamestnancovi patrí podľa § 142 Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Problém v Jakubovom prípade spočíval hlavne v tom, ako vypočítať priemerný zárobok. Kým sme nemali výplatné pásky, mohli sme pri výpočte používať len minimálne mzdové nároky. A keď šéfka výplatné pásky konečne „vyrobila“ a poslala, zistili sme, že práve priemerný zárobok je v nich vypočítaný nesprávne. Priemerný zárobok sa pritom používa pri výpočte všetkých náhrad mzdy, teda aj za sviatky a nevyčerpanú dovolenku, takže ide o celkom podstatné číslo. V každom prípade, vzorec výpočtu nie je zložitý, a tak sme sa rýchlo dopracovali k správnemu číslu, pomocou ktorého sme potom vedeli vypočítať celú dlžnú sumu.

 

Nevyplatenie mzdy a náhrady mzdy

Zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu (§ 129 ods. 1) v termíne dojednanom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Ak termín nie je dojednaný, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Čisto z hľadiska práva existujú nasledovné možnosti:

  • Domáhať sa zaplatenia mzdy (aj úrokov z omeškania a náhrady súdnych trovov podľa § 172 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku) v občianskoprávnom konaní. Konkrétne je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu (a prípadne aj žalobu), pričom súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní. Ak sa zamestnávateľ voči takémuto konaniu do 15 dní ohradí (podá odpor) alebo nevyplatí požadovanú sumu, začne sa súdne konanie, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov až rokov.
  • Podať trestné oznámenie na polícii, keďže nevyplatenie mzdy je trestným činom (§ 214 Trestného zákona). Polícia však môže rozhodnúť, že „nie je dôvod na začatie trestného stíhania“, keďže nevyplatenie mzdy je trestným činom iba vtedy, keď ju zamestnávateľ nevypláca napriek tomu, že finančné prostriedky má. Vieme aj o situácii, kedy šéfovi stačilo vyhlásiť, že by pracovníka rád vyplatil, ale nemá z čoho, a polícia celý prípad zmietla zo stola.
  • Okamžite skončiť pracovný pomer (§ 69 ods. 1 písm. b ZP) do 15 dní po uplynutí splatnosti mzdy (avšak iba do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zamestnanec o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel). Pracovný pomer sa končí dňom, kedy bolo okamžité skončenie pracovného pomeru doručené zamestnávateľovi. Odchodom z práce však človek automaticky nezíska dlžné peniaze, takže o ne musí aj tak nejako zabojovať.

V Jakubovom prípade sme plánovali použiť štvrtú možnosť, ktorú považujeme vo väčšine prípadov za najefektívnejšiu – stratégiu priamych akcií.

 

Všetko si dokumentuj

Jakub si poctivo dokumentoval dochádzku a navyše si fotil dochádzkovú knihu, takže hoci nedostával výplatné pásky, presne vedel, koľko dní v ktorom mesiaci odpracoval. Takisto mal uloženú aj všetku komunikáciu týkajúcu sa práce (maily, esemesky, facebookové konverzácie...).

Okrem dochádzky odporúčame dokumentovať aj vyplatenú mzdu, hlavne ak je človek vyplácaný „na ruku“. Vzhľadom na to, že zamestnávatelia často nevyplatia celú mzdu, je dobré mať čo najviac dôkazov o tom, kedy človek pracoval a koľko za to dostal.

 

Nikdy nič nepodpisuj hneď

Zo skúsenosti môžeme povedať, že ide o jedno z najdôležitejších „pravidiel“. Zamestnávatelia často dávajú zamestnancom podpisovať dokumenty, ktoré ich následne nejako znevýhodnia. A presne to sa stalo aj Jakubovi. Vzhľadom na ustanovenia Zákonníka práce nie je pre zamestnávateľov jednoduché dať zamestnancom výpoveď. Musia mať nejaký dôvod, a tak si ho v praxi často „vyrobia“.

V tomto prípade šéfka využila trik s premiestnením zamestnávateľa. Najskôr pred Jakuba položila dohodu o zmene pracovnej zmluvy s novým miestom výkonu práce, a keď ju odmietol, dala mu podpísať zápisnicu k dohode o zmene pracovnej zmluvy a následne výpoveď práve z tohto dôvodu.

Dalo by sa tvrdiť, že celý dôvod výpovede bol vymyslený, lebo pôvodná prevádzka sa nikam nepremiestňovala a nová fungovala už nejaký čas (nehovoriac o tom, že šéfka Jakubovi v rovnakom období tvrdila, že si ho nemôže dovoliť z ekonomických dôvodov, no pár dní na to sa na internete objavili inzeráty, v ktorých hľadala nových zamestnancov!). Jakub však mohol v každom prípade povedať, že si to chce ešte premyslieť, a doslova hrať o čas. Šéfka by mu aspoň nemohla dať výpoveď vtedy, keď si zmyslela. Netreba zabúdať, že keď pred teba zamestnávateľ položí dokument, ktorý sa ti nepozdáva, nič ťa nenúti podpísať ho hneď. Máš právo na rozmyslenie, prípadne sa môžeš s niekým poradiť, alebo si aspoň niečo o danej téme v pokoji vygoogliť a zistiť, na čom si (k pracovnoprávnym témam existujú na internete vysvetľujúce články, ktoré sú občas písané aj celkom zrozumiteľným jazykom).

 

Postaviť sa proti praktikám šéfov – ľahko sa hovorí

Jedna vec je mať všetky potrebné informácie a poznať paragrafy, no postaviť sa autorite je niečo celkom iné. Nie každý sa na niečo také cíti, hlavne ak nemá predošlé skúsenosti. Rozdiel je aj v tom, či je daný človek alebo kolektív pracujúcich ešte vždy na pracovisku alebo už mimo neho. V rôznych situáciách treba hľadať rôzne riešenia, a ak nevieš, ako ďalej, nie je nič zlé na tom, ak požiadaš o pomoc niekoho iného.

Vo všetkých sporoch, ktoré sme doteraz viedli, mali pracujúci na začiatku isté pochybnosti o tom, či dokážu naozaj dotlačiť šéfov k splneniu svojich požiadaviek. Hlavne keď išlo na prvý pohľad o veľmi sebavedomých šéfov, ktorí hneď jednoznačne odmietali akékoľvek ústupky. Keď však pracujúci neoblomne postupovali podľa stratégie, ktorú sme si spoločne pripravili, doteraz šéfovia vždy kapitulovali!

Vyjadrenia pracovníkov, ktorí uspeli vo svojich sporoch, sú v tomto ohľade veľavravné:

„[Spor ma presvedčil] o sile priamej akcie ako formy boja. V mojom prípade to bolo za vyplatenie mzdy, ale myslím si, že môžem zovšeobecniť a povedať, že podobnými formami nátlaku sa dajú riešiť rôzne spoločenské problémy. Neviem si predstaviť, že by som bez Priamej akcie v spore uspel tak rýchlo, resp. uspel vôbec. Takisto mi spor pomohol naučiť sa zvládať rôzne situácie bez nervov. Predsa len, s niečím podobným som sa doteraz nestretol.

Všetkým, čo majú podobný problém, by som poradil, aby sa nebáli. Uvedomujem si, že niekedy je jednoduchšie nespravodlivosť prehliadať, a to aj v prípade, že smeruje voči vám osobne. Viem, že ľudia sa vo všeobecnosti boja postaviť proti tým, ktorí sú v nadradenom postavení, v pozícii silnejšieho. Sám som sa dlho rozhodoval, či mi stojí za to ísť do otvoreného sporu, no podpora, ktorú som počas celého sporu cítil, a úspešný výsledok ma presvedčili o tom, že som sa rozhodol správne.“

- Martin

„Nemyslím si, že bez zapojenia PA, resp. obdobnej kampane by som tie peniaze dostal a už vôbec nie v plnej výške. Tento spor mi to ukázal veľmi jednoducho a priamo. Naučil ma, že takéto aktivity je vždy lepšie riešiť kolektívne než sám.“

- Michal

Úspešnosť našej stratégie nespočíva v tom, že by sme dobre poznali zákony. To je iba jeden aspekt. Kľúčová je naša kolektívna sila a schopnosť zasiahnuť šéfov tam, kde ich to najviac bolí – pri každodennej tvorbe zisku, resp. celkovom fungovaní.

Ak chceš o nás vedieť viac, odporúčame pozrieť si krátku sekciu na webe s názvom Často kladené otázky alebo obšírnejšie Ciele a princípy.

 

Problémy v práci?

Ak máš ty alebo niekto v tvojom okolí problém v práci, ktorý chceš riešiť, prípadne ak sa chceš aktívne podieľať na našej činnosti, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov tu: https://www.priamaakcia.sk/kategoria/o-nas-kontakt/.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia
Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

 

Súvisiace články:
Dosiahli sme vyplatenie dlžných miezd ešte pred začiatkom sporu
Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s CATO Agency s.r.o. o nevyplatenú mzdu
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s OZ Divé maky o nevyplatenú odmenu
Nevyplácanie mzdy a príklad pracovnej agentúry LNY

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in