Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?

6. marec 2019

V predchádzajúcom článku sme sa venovali hlavne tomu, ako sa nám s Jakubom podarilo vybojovať vyplatenie mzdy a náhrady mzdy v celkovej výške 584,61 €. Teraz by sme chceli napísať zopár slov o problémoch, s ktorými sme sa počas riešenia Jakubovho prípadu stretli. Keďže sa týkajú zákona, dajú sa zovšeobecniť na veľký počet pracujúcich. Tému uzavrieme v nedeľu rozhovorom s Jakubom.

 

Čo má obsahovať pracovná zmluva

Podľa § 43 Zákonníka práce musí pracovná zmluva obsahovať podstatné náležitosti, a to konkrétne druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Bez týchto informácií je zmluva neplatná.

Okrem toho v nej má zamestnávateľ uviesť tzv. pravidelné náležitosti, ktorými sú pravidelné výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. Tieto môžu byť uvedené priamo, alebo ako odkaz na iný dokument (napr. Zákonník práce či kolektívnu zmluvu).

V Jakubovej zmluve chýbal deň nástupu do práce (resp. v šéfkinej kópii chýbal, v Jakubovej bol dopísaný rukou), ako aj pracovný čas. Počas výpovednej doby mu šéfka prestala prideľovať prácu v bežnom rozsahu (predtým pracoval na 60% úväzok 3 dni týždenne). Zjavne si povedala, že si to môže dovoliť, keďže do jeho zmluvy nedala žiadnu zmienku o pracovnom čase. V prípade, že by sa takáto vec dostala pred súd, je síce pravdepodobné, že by sa prihliadalo na bežný pracovný čas pracovníka alebo pracovníčky pred výpoveďou, ale vždy je lepšie mať takéto veci podchytené písomne.

 

Výplatná páska nie je nejaký bezvýznamný papier

Podľa § 130 Zákonníka práce musí zamestnávateľ vydávať zamestnancovi výplatné pásky, ktorých obsah zákon bližšie špecifikuje. Jakubova šéfka si túto svoju povinnosť dlhodobo neplnila, a hoci Jakub pásky viackrát pýtal, poslala mu ich, až keď sa do problému zapojil náš zväz.

Výplatné pásky pritom poskytujú zamestnancovi užitočné informácie a možnosť presvedčiť sa, že mu zamestnávateľ vypláca mzdu, na akej sa dohodli v zmluve. Zamestnanec si tiež môže po konzultácii so sociálnou a zdravotnou poisťovňou overiť, že zaňho zamestnávateľ platí odvody v správnej výške. Jakub si napríklad overoval, či zaňho šéfka odvádzala zdravotné poistenie v novembri a decembri aj počas dní, keď nepracoval. Našťastie sa ukázalo, že áno, a tento fakt slúžil ako ďalší argument v jeho prospech. Šéfka totiž nemohla tvrdiť, že nepracoval z dôvodu neplateného voľna, lebo počas neplateného voľna si zamestnanec platí odvody sám.

foto_front5.2.

Peniaze ti patria, aj keď nepracuješ – prekážky na strane zamestnávateľa a výpočet priemerného zárobku

Zamestnávateľ má podľa § 47 Zákonníka práce okrem iného povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, takže sa nemôže len tak (napríklad z pomsty...) rozhodnúť, že s tým prestane. Ak to predsa len urobí, zamestnancovi patrí podľa § 142 Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Problém v Jakubovom prípade spočíval hlavne v tom, ako vypočítať priemerný zárobok. Kým sme nemali výplatné pásky, mohli sme pri výpočte používať len minimálne mzdové nároky. A keď šéfka výplatné pásky konečne „vyrobila“ a poslala, zistili sme, že práve priemerný zárobok je v nich vypočítaný nesprávne. Priemerný zárobok sa pritom používa pri výpočte všetkých náhrad mzdy, teda aj za sviatky a nevyčerpanú dovolenku, takže ide o celkom podstatné číslo. V každom prípade, vzorec výpočtu nie je zložitý, a tak sme sa rýchlo dopracovali k správnemu číslu, pomocou ktorého sme potom vedeli vypočítať celú dlžnú sumu.

 

Nevyplatenie mzdy a náhrady mzdy

Zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu (§ 129 ods. 1) v termíne dojednanom v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Ak termín nie je dojednaný, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Čisto z hľadiska práva existujú nasledovné možnosti:

  • Domáhať sa zaplatenia mzdy (aj úrokov z omeškania a náhrady súdnych trovov podľa § 172 a nasledujúcich Občianskeho súdneho poriadku) v občianskoprávnom konaní. Konkrétne je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu (a prípadne aj žalobu), pričom súd vydá platobný rozkaz voči dlžníkovi v lehote 10 pracovných dní. Ak sa zamestnávateľ voči takémuto konaniu do 15 dní ohradí (podá odpor) alebo nevyplatí požadovanú sumu, začne sa súdne konanie, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov až rokov.
  • Podať trestné oznámenie na polícii, keďže nevyplatenie mzdy je trestným činom (§ 214 Trestného zákona). Polícia však môže rozhodnúť, že „nie je dôvod na začatie trestného stíhania“, keďže nevyplatenie mzdy je trestným činom iba vtedy, keď ju zamestnávateľ nevypláca napriek tomu, že finančné prostriedky má. Vieme aj o situácii, kedy šéfovi stačilo vyhlásiť, že by pracovníka rád vyplatil, ale nemá z čoho, a polícia celý prípad zmietla zo stola.
  • Okamžite skončiť pracovný pomer (§ 69 ods. 1 písm. b ZP) do 15 dní po uplynutí splatnosti mzdy (avšak iba do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zamestnanec o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel). Pracovný pomer sa končí dňom, kedy bolo okamžité skončenie pracovného pomeru doručené zamestnávateľovi. Odchodom z práce však človek automaticky nezíska dlžné peniaze, takže o ne musí aj tak nejako zabojovať.

V Jakubovom prípade sme plánovali použiť štvrtú možnosť, ktorú považujeme vo väčšine prípadov za najefektívnejšiu – stratégiu priamych akcií.

 

Všetko si dokumentuj

Jakub si poctivo dokumentoval dochádzku a navyše si fotil dochádzkovú knihu, takže hoci nedostával výplatné pásky, presne vedel, koľko dní v ktorom mesiaci odpracoval. Takisto mal uloženú aj všetku komunikáciu týkajúcu sa práce (maily, esemesky, facebookové konverzácie...).

Okrem dochádzky odporúčame dokumentovať aj vyplatenú mzdu, hlavne ak je človek vyplácaný „na ruku“. Vzhľadom na to, že zamestnávatelia často nevyplatia celú mzdu, je dobré mať čo najviac dôkazov o tom, kedy človek pracoval a koľko za to dostal.

 

Nikdy nič nepodpisuj hneď

Zo skúsenosti môžeme povedať, že ide o jedno z najdôležitejších „pravidiel“. Zamestnávatelia často dávajú zamestnancom podpisovať dokumenty, ktoré ich následne nejako znevýhodnia. A presne to sa stalo aj Jakubovi. Vzhľadom na ustanovenia Zákonníka práce nie je pre zamestnávateľov jednoduché dať zamestnancom výpoveď. Musia mať nejaký dôvod, a tak si ho v praxi často „vyrobia“.

V tomto prípade šéfka využila trik s premiestnením zamestnávateľa. Najskôr pred Jakuba položila dohodu o zmene pracovnej zmluvy s novým miestom výkonu práce, a keď ju odmietol, dala mu podpísať zápisnicu k dohode o zmene pracovnej zmluvy a následne výpoveď práve z tohto dôvodu.

Dalo by sa tvrdiť, že celý dôvod výpovede bol vymyslený, lebo pôvodná prevádzka sa nikam nepremiestňovala a nová fungovala už nejaký čas (nehovoriac o tom, že šéfka Jakubovi v rovnakom období tvrdila, že si ho nemôže dovoliť z ekonomických dôvodov, no pár dní na to sa na internete objavili inzeráty, v ktorých hľadala nových zamestnancov!). Jakub však mohol v každom prípade povedať, že si to chce ešte premyslieť, a doslova hrať o čas. Šéfka by mu aspoň nemohla dať výpoveď vtedy, keď si zmyslela. Netreba zabúdať, že keď pred teba zamestnávateľ položí dokument, ktorý sa ti nepozdáva, nič ťa nenúti podpísať ho hneď. Máš právo na rozmyslenie, prípadne sa môžeš s niekým poradiť, alebo si aspoň niečo o danej téme v pokoji vygoogliť a zistiť, na čom si (k pracovnoprávnym témam existujú na internete vysvetľujúce články, ktoré sú občas písané aj celkom zrozumiteľným jazykom).

 

Postaviť sa proti praktikám šéfov – ľahko sa hovorí

Jedna vec je mať všetky potrebné informácie a poznať paragrafy, no postaviť sa autorite je niečo celkom iné. Nie každý sa na niečo také cíti, hlavne ak nemá predošlé skúsenosti. Rozdiel je aj v tom, či je daný človek alebo kolektív pracujúcich ešte vždy na pracovisku alebo už mimo neho. V rôznych situáciách treba hľadať rôzne riešenia, a ak nevieš, ako ďalej, nie je nič zlé na tom, ak požiadaš o pomoc niekoho iného.

Vo všetkých sporoch, ktoré sme doteraz viedli, mali pracujúci na začiatku isté pochybnosti o tom, či dokážu naozaj dotlačiť šéfov k splneniu svojich požiadaviek. Hlavne keď išlo na prvý pohľad o veľmi sebavedomých šéfov, ktorí hneď jednoznačne odmietali akékoľvek ústupky. Keď však pracujúci neoblomne postupovali podľa stratégie, ktorú sme si spoločne pripravili, doteraz šéfovia vždy kapitulovali!

Vyjadrenia pracovníkov, ktorí uspeli vo svojich sporoch, sú v tomto ohľade veľavravné:

„[Spor ma presvedčil] o sile priamej akcie ako formy boja. V mojom prípade to bolo za vyplatenie mzdy, ale myslím si, že môžem zovšeobecniť a povedať, že podobnými formami nátlaku sa dajú riešiť rôzne spoločenské problémy. Neviem si predstaviť, že by som bez Priamej akcie v spore uspel tak rýchlo, resp. uspel vôbec. Takisto mi spor pomohol naučiť sa zvládať rôzne situácie bez nervov. Predsa len, s niečím podobným som sa doteraz nestretol.

Všetkým, čo majú podobný problém, by som poradil, aby sa nebáli. Uvedomujem si, že niekedy je jednoduchšie nespravodlivosť prehliadať, a to aj v prípade, že smeruje voči vám osobne. Viem, že ľudia sa vo všeobecnosti boja postaviť proti tým, ktorí sú v nadradenom postavení, v pozícii silnejšieho. Sám som sa dlho rozhodoval, či mi stojí za to ísť do otvoreného sporu, no podpora, ktorú som počas celého sporu cítil, a úspešný výsledok ma presvedčili o tom, že som sa rozhodol správne.“

- Martin

„Nemyslím si, že bez zapojenia PA, resp. obdobnej kampane by som tie peniaze dostal a už vôbec nie v plnej výške. Tento spor mi to ukázal veľmi jednoducho a priamo. Naučil ma, že takéto aktivity je vždy lepšie riešiť kolektívne než sám.“

- Michal

Úspešnosť našej stratégie nespočíva v tom, že by sme dobre poznali zákony. To je iba jeden aspekt. Kľúčová je naša kolektívna sila a schopnosť zasiahnuť šéfov tam, kde ich to najviac bolí – pri každodennej tvorbe zisku, resp. celkovom fungovaní.

Ak chceš o nás vedieť viac, odporúčame pozrieť si krátku sekciu na webe s názvom Často kladené otázky alebo obšírnejšie Ciele a princípy.

 

Problémy v práci?

Ak máš ty alebo niekto v tvojom okolí problém v práci, ktorý chceš riešiť, prípadne ak sa chceš aktívne podieľať na našej činnosti, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov tu: https://www.priamaakcia.sk/kategoria/o-nas-kontakt/.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia
Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

 

Súvisiace články:
Dosiahli sme vyplatenie dlžných miezd ešte pred začiatkom sporu
Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s CATO Agency s.r.o. o nevyplatenú mzdu
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s OZ Divé maky o nevyplatenú odmenu
Nevyplácanie mzdy a príklad pracovnej agentúry LNY

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in