Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (I.)

28. júl 2011

Prvého septembra nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce (ZP) a nás čaká viacero podstatných zmien. Hoci sa niekoľko z nich objavilo v médiách, mnohé vôbec neboli spomenuté a o niektorých médiá dokonca informovali nepresne. Vzhľadom na množstvo zmien sme sa rozhodli tie najdôležitejšie z nich priblížiť v troch článkoch. V prvom sa venujeme zmenám týkajúcim sa skúšobnej doby, prepúšťania, výpovednej doby a odstupného. Ak máš nejaké otázky, nejasnosti alebo si myslíš, že sme na niečo zabudli, napíš do diskusie k článku na našom webe (klikni sem).


ÚVOD

Novela ZP bola schválená 13.7.2011 na 20. schôdzi Národnej rady SR. Následne ju 27.7. podpísal prezident, takže účinnosť nadobudne 1.9.2011 (s výnimkou ustanovenia týkajúceho sa výmery dovolenky, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2012).

Dôvody, prečo sa Priama akcia podrobnejšie sústredí práve na ZP a prečo je podľa nás dôležité poznať ho, sme v krátkosti zhrnuli v kolónke Pracovné právo. Na ZP sa pritom pozeráme z hľadiska našej pozície v kapitalizme, t.j. z pozície bežných zamestnancov.


SKÚŠOBNÁ DOBA

Skúšobná doba (§45) bude od 1. septembra pre radového zamestnanca tri mesiace, no v kolektívnej zmluve (KZ) sa môže dohodnúť aj dlhšia, najviac však šesť mesiacov. Pre úplnosť uvedieme, že novela mení podmienky aj pre vedúcich pracovníkov, teda našich nadriadených a šéfov (podľa §9 ods. 3 sú to „zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny“). Skúšobnú dobu im zvyšuje na 6 až 9 mesiacov. (Jedinou ďalšou zmenou týkajúcou sa výlučne vedúcich pracovníkov je možnosť zvýšiť im počet nadčasových hodín na maximálne 550).
 
V KZ sa tiež bude dať dohodnúť nepredlžovanie skúšobnej doby o prekážky na strane zamestnanca (napr. návšteva lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi a pod.) a iné objektívne dôvody vrátane prekážok na strane zamestnávateľa (prestoje, nepriaznivé poveternostné vplyvy a iné prekážky).

Poznámka: Kolektívne zmluvy, ktoré podpisujú odborové organizácie so zamestnávateľmi, tradične dovoľujú dohodnúť výhodnejšie pracovné podmienky ako stanovuje ZP (nad rámec ZP). Novela ZP však po prvý raz umožňuje upraviť pracovné podmienky odchylne - teda inak, ako uvádza ZP, a nie výhodnejšie pre zamestnancov. Zamestnávateľom sa tak otvára možnosť znižovať existujúce štandardy v oblastiach, ktoré spomíname aj v texte. Konkrétne ide o:

- dĺžku skúšobnej doby,
- podmienky výpovede zo strany zamestnávateľa,
- výšku peňažnej náhrady, ak zamestnanec u zamestnávateľa nechce zostať počas plynutia výpovednej doby,
- rozsah nariadených nadčasov,
- dobu dočasného prerušenia výkonu práce.

Drobná zmena nastala aj v §72 ods. 1, týkajúcom sa prepúšťania v skúšobnej dobe. Po novom je sťažená možnosť prepustiť tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu. Zamestnávateľ s nimi môže skončiť pracovný pomer len výnimočne, skončenie nesmie súvisieť s tehotenstvom a materstvom a musí byť písomne odôvodnené. S ostatnými zamestnancami môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, teda rovnako ako doteraz.


PREPÚŠŤANIE

Doplnený §29a po novom ustanovuje, že ak pri prevode podnikov a podnikateľských činností alebo ich časti dôjde k zásadnej zmene pracovných podmienok a zamestnanec s ich zmenou nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodu nadbytočnosti (§63 ods. 1 písm. b). Zamestnancovi v takom prípade patrí odstupné podľa §76.

Príklad: Zamestnanec nesúhlasí so zmenenými podmienkami a nechce vo firme ďalej pracovať. Automaticky končí pracovný pomer dohodou, čiže bez výpovednej doby. Nárok na odstupné mu však ostáva.

Ďalej sa v novele ZP (§63 ods. 1 písm. d)) mení lehota, v rámci ktorej môže zamestnávateľ prepustiť zamestnanca z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh. Doteraz to bolo v rámci šiestich mesiacov po doručení písomnej výzvy na odstránenie nedostatkov, po novom sú to iba dva mesiace. Hoci táto zmena sa javí pozitívne, lebo zamestnávateľ bude mať kratšiu lehotu na rozhodnutie, v skutočnosti si pravdepodobne dá dobrý pozor, aby ju neprekročil, najmä ak použije toto ustanovenie ako zámienku, aby sa mohol zbaviť pracovníka legálnou cestou. V každom prípade ide o zvýšenie tlaku na pracovníka, aby sa za kratší čas prispôsobil nárokom zamestnávateľa.

Ods. 2 toho istého paragrafu vymenúva podmienky, pri ktorých môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z iných dôvodov, ako sú presne stanovené dôvody v ods. 1. Po novom bude jednoduchšie dať výpoveď vďaka zaradeniu nového ods. 3, podľa ktorého môžu byť tieto podmienky zrušené alebo uvoľnené v kolektívnej zmluve. (Opäť ide o možnosť menej výhodnej úpravy pre zamestnancov v kolektívnej zmluve.)

ZP stanovuje lehotu na vytvorenie zrušeného pracovného miesta (§61 ods. 3). Tá určuje, koľko musí zamestnávateľ čakať, kým môže po prepustení z dôvodu nadbytočnosti (§63 ods. 1 písm. b)) opäť vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať naň nového zamestnanca. Po novom sa lehota skráti z troch na dva mesiace. Pri tejto zmene treba dodať, že nadbytočnosť je nezriedka dôvodom na prepustenie zamestnanca, ktorý „rebeluje“ a stavia sa proti zlým podmienkam vo firme. Nadbytočnosť je v takom prípade zámienkou a zamestnávateľ si môže napríklad včas vytvoriť veľmi podobné pracovné miesto s iným názvom, prípadne sa zariadiť inak, aby sa tým počas uvedených mesiacov nenarušil chod firmy. Novela ZP mu tento čas skracuje. Ďalšou výhodou pre zamestnávateľa je možnosť flexibilnejšie reagovať na výkyvy na trhu. Ak zamestnanca nepotrebuje, môže ho prepustiť; ak sa situácia na trhu zlepší, môže o dva mesiace naberať potrebných pracovníkov. Samozrejme,  na skúšobnú dobu. Výsledkom pre nás pracujúcich je väčšia neistota.

K zmene dochádza aj pri výpovedi či okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Vypustením §74 sa ruší povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať tieto kroky so zástupcami zamestnancov.


HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE

Novela ZP upravuje definíciu hromadného prepúšťania (§73). Ide o prepúšťanie z dôvodu zrušenia alebo presunu zamestnávateľa alebo nadbytočnosti zamestnancov alebo z iného dôvodu nesúvisiaceho priamo so zamestnancami. O hromadnom prepúšťaní dnes hovoríme vtedy, ak počas 90 dní dôjde k prepusteniu najmenej 20 zamestnancov. Novela ZP skracuje túto lehotu na 30 dní a mení počty prepustených zamestnancov nasledovne:

- najmenej 10 zamestnancov vo firme s 20-99 zamestnancami, 
- najmenej 10% zamestnancov vo firme so 100-299 zamestnancami,
- najmenej 30 zamestnancov vo firme s 300 a viac zamestnancami.

Kľúčová je práve zmena lehoty. Ak dnes môže zamestnávateľ prepustiť najmenej 20 ľudí za 3 mesiace bez ohľadu na celkový počet zamestnancov vo firme, už ide o hromadné prepúšťanie. Po nadobudnutí účinnosti novely bude mať zamestnávateľ väčší manévrovací priestor.

Príklad: Ak by dnes zamestnávateľ vo firme s povedzme 20-99 zamestnancami prepustil v priebehu 3 mesiacov (90 dní) najmenej 20 zamestnancov, išlo by o hromadné prepúšťanie, pri ktorom musí splniť určité podmienky a povinnosti. Po novom mu postačí každý mesiac v priebehu 3 mesiacov prepustiť priemerne 9 zamestnancov, spolu teda 27 ľudí, a hromadné prepúšťanie to nebude. Tento rozdiel bude vo väčších firmách ešte výraznejší: v stredne veľkej firme by za 3 mesiace mohol prepustiť od 3x9 (27) do 3x29 (87) zamestnancov a vo veľkej firme 3x29 (87) zamestnancov, a stále by nešlo o hromadné prepúšťanie.

Zmena definície hromadného prepúšťania ho teda zamestnávateľom šikovne uľahčuje.

S hromadným prepúšťaním súvisí aj zmena postavenia Národného úradu práce (NÚP). V súčasnosti musí zamestnávateľ najneskôr mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zamestnancami alebo ich zástupcami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť. Rozsah informácií, ktoré im musí poskytnúť, upravuje §73 ods. 2 (pozri TXT). Tieto informácie musí zamestnávateľ súčasne doručiť aj NÚP a po prerokovaní hromadného prepúšťania so zamestnancami alebo ich zástupcami predkladá NÚP aj informácie o výsledku prerokovania. Následne môžu zástupcovia zamestnancov predložiť NÚP pripomienky. Posledným krokom v celom procese je začatie samotného hromadného prepúšťania, a to najskôr jeden mesiac od doručenia informácií o výsledku prerokovania NÚP.

Novela prináša v tomto procese dve zmeny. Po prvé, NÚP bude môcť skrátiť jednomesačnú lehotu, ktorá má plynúť od predloženia písomnej informácie o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania po samotné prepúšťanie. NÚP teda bude môcť urýchliť začiatok prepúšťania. Druhá zmena sa týka vypustenia odseku, ktorý hovorí o povinnosti zamestnávateľa prerokovať s NÚP opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť. Po novom zamestnávateľ takúto povinnosť mať nebude.
Podstatné pre nás je to, že ide o ďalšie z opatrení, ktoré dáva zamestnávateľom väčšiu moc nad pracujúcimi a prispôsobuje ZP ich záujmom.


VÝPOVEDNÁ DOBA

Veľké zmeny nastali v §62 týkajúcom sa výpovednej doby, ktorá sa skráti a bude vyzerať nasledovne:

- 1 mesiac, ak zamestnanec vo firme odpracoval menej ako 1 rok,
- 2 mesiace, ak odpracoval vo firme viac ako 1 rok,
- 3 mesiace, ak odpracoval vo firme viac ako 5 rokov, a zároveň spĺňa jednu z nasledovných podmienok: dostal výpoveď z dôvodov uvedených v §63 ods. 1 písm. a) (zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa) alebo písm. b) (nadbytočnosť) alebo stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.


Zlepšením oproti súčasnému stavu je, že do doby trvania pracovného pomeru sa započíta aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Napríklad, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa 2 roky a mal 2 pracovné zmluvy na 1 rok, tento čas sa započíta a výpovedná doba zamestnanca bude dva mesiace.

Zachová sa ustanovenie, že ak zamestnanec u zamestnávateľa nechce zostať počas plynutia výpovednej doby, musí mu poskytnúť peňažnú náhradu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy, ak sa tak dohodli v pracovnej zmluve. V kolektívnej zmluve sa však bude môcť tento nárok po novom upraviť aj odchylne – výhodnejšie pre zamestnávateľa: bude možné dohodnúť aj vyššiu sumu, najviac však násobok priemernej mesačnej mzdy a počtu mesiacov, počas ktorých by mala trvať výpovedná doba.

Príklad: Zamestnanec odpracoval 2 roky, a teda mu má plynúť dvojmesačná výpovedná doba, no v práci už nechce zostať. Kým pracovná zmluva môže stanovovať, že musí zamestnávateľovi poskytnúť náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy, kolektívna zmluva môže hovoriť o náhrade až vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy.


ODSTUPNÉ A ODCHODNÉ

Dnes patrí každému prepustenému z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa (§63 ods. 1 písm. a)), nadbytočnosti (§63 ods. 1 písm. b)) a straty spôsobilosti vykonávať prácu vzhľadom na zdravotný stav, dvojmesačné odstupné, a ak odpracoval najmenej päť rokov, trojmesačné odstupné. Zamestnanec teda dostáva výpoveď, plynie mu výpovedná doba a navyše má nárok aj na odstupné. Ide o tzv. súbeh výpovednej doby a odstupného. Po novom bude mať zamestnanec pri výpovedi z vyššie uvedených dôvodov na výber, či v práci zostane a bude mu plynúť výpovedná doba, alebo sa rozhodne pre odstupné. Odstupné v sume priemerného mesačného zárobku pritom dostane za toľko mesiacov, koľko by trvala výpovedná doba.

Zamestnanec bude môcť požiadať o zmenu výpovede z uvedených dôvodov na ukončenie pracovného pomeru dohodou, čomu zamestnávateľ musí vyhovieť. Aj v takom prípade patrí zamestnancovi odstupné podľa počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba. Ak sa dohodnú, že zamestnanec časť výpovednej doby odpracuje, dostane len pomernú časť odstupného (za neodpracované dni). V tomto prípade je kľúčové porovnať priemerný mesačný zárobok (počíta sa podľa §134) s predpokladanou mzdou, ktorú by človek zarobil počas plynutia výpovednej doby. Takto sa bude môcť lepšie rozhodnúť, či je výhodnejšie odísť z práce a dostať odstupné, alebo počas výpovednej doby pracovať.

Čo sa týka odchodného, novela spresňuje lehotu na požiadanie oň (z „bezprostredne po“ skončení pracovného pomeru na „do desiatich pracovných dní“). V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnávateľ nebude musieť poskytnúť odchodné.


Pokračovanie


V druhom článku o novele ZP sa budeme venovať novým formám flexibilného zamestnávania (tzv. konto pracovného času, „flexikonto“, delené pracovné miesto) a pozrieme sa aj na prácu na dobu určitú, nadčasy, nočnú prácu, zmeny v oblasti čerpania dovolenky a novú definíciu výkonu práce. V treťom článku o novele ZP zhrnieme zvyšné zmeny, napríklad tzv. konkurenčnú doložku, zmeny týkajúce sa miezd či vplyv novely na zástupcov zamestnancov, a pokúsime sa vyjadriť naše stanovisko k novele ZP. Budeme radi, ak svojimi otázkami, podnetmi či príkladmi z praxe prispeješ do diskusie (klikni sem).

Priama akcia

Súvisiace články:
Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (II.)
Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (III.)
Flexikonto a 60% z priemernej mzdy v praxi
Celé znenie novely ZP účinnej od 1.9.2011

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Re: 2011-08-06 | 14:54:32 | Marek | arthuri@pobox.sk
reaguj na pr?spevok vypovedna lehota a odstupne
Dobry den,
potreboval by som radu. U zamestnavatela pracujem viac ako rok na standardny hlavny pracovny pomer. Zamestnavatel sa ma potrebuje zbavit tak mi oznamil, ze bud odidem pracovat pre jeho firmu do velmi vzdialeneho, ineho mesta a navyse na zivnost, inac mi da vypoved a zrusi moje sucasne pracovne miesto v meste, v ktorom uz vyse roka pracujem. Pritom mesto, v ktorom uz vyse roka pracujem je jasne vymedzene aj v pracovnej zmluve, ako miesto vykonu prace. Tento ustny navrh spojeny so stahovanim a pracou na zivnost som odmietol tak mi povedal, ze mozem ocakavat vypoved. Ziadnu vypoved mi vsak stale nedal. Chcem sa opytat, ak mi doruci vypoved z organizacnych dovodov, alebo z dovodov nadbytocnosti este do 1.9.2011 tak znamena to, ze budem mat narok aj na 2-mesacnu vypovednu lehotu a sucasne aj na 2-mesacne odstupne (povodne znenie ZP pred novelou)? A ked by mi dorucil spominanu vypoved az po 1.9.2011 tak to znamena, ze uz si budem moct jedine vybrat, ci chcem iba vypovednu lehotu 2 mesiace alebo radsej iba 2-mesacne odstupne a teda v konecnom dosledku tak pridem o urcite peniaze a zamestnavatel so mnou opat vybabre? Vopred dakujem za odpoved.


Re: 2011-08-06 | 16:20:42 | nh
reaguj na pr?spevok Re: vypovedna lehota a odstupne
ahoj,

je to presne ako pises. keby ti dal vypoved pred 1.9., mal by si narok na dvojmesacnu vypovednu, plus ak by to bolo z organizacnych dovodov, tak aj na dvojmesacne odstupne. tj. dve vyplaty, ktore si odpracujes, plus dve vyplaty odstupneho.

keby ti dal vypoved po 1.9., mal by si narok uz iba na dva mesiace vypovednej doby alebo dvojmesacne odstupne, cize o jedno z toho prides.

keby si dal vypoved ty (este pred 1.9.), tak ti bude plynut iba dvojmesacna vypovedna doba, ale nedostanes odstupne.

dalsou moznostou je dohoda - ta je teraz nevyhodna, lebo by si nemal narok ani na vypovednu dobu, ani na odstupne (iba keby ste sa na nom dohodli); po 1.9. by si mohol poziadat o zmenu vypovede na dohodu a dostat odstupne, ale znova nie vypovednu dobu.

t.j. po 1.9. ti furt vyjdu iba dva platy, kdezto pred 1.9. styri.


Re: 2011-08-22 | 16:36:59 | Marek | arthuri@pobox.sk
reaguj na pr?spevok vypovedna lehota a odstupne
Dobry den,
ja som pisatel prveho prispevku/otazky. Este by som sa chcel opytat, ci ked dostanem spominanu vypoved podla paragrafu 63 ods. 1. pismeno b.) teda z organizacnych dovodov tak co ak si najdem nove zamestnanie a budem chciet odist z toho sucasneho este pred vyprsanim vypovednej doby 2 mesiacov? V takom pripade pridem o cele odstupne alebo iba o cast odstupneho, ktora zodpoveda casu, ktory som nestravil u zamestnavatela vramci vypovednej doby? Taktiez nemam vo vypovedi ani len zmienku o odstupnom. Nemalo by to tam byt uvedene? Velmi pekne dakujem predom za odpoved.


Re: 2011-08-22 | 18:28:50 | nh
reaguj na pr?spevok n/a
ahoj,
upresni prosim ta este, ci si vypoved uz dostal alebo ide o teoreticku otazku do buducnosti. ak si ju totiz dostal teraz, novela ZP sa na nu este nevztahuje.


Re: 2011-08-23 | 10:43:41 | Marek | arthuri@pobox.sk
reaguj na pr?spevok vypovedna lehota a odstupne
ahoj,
ano vypoved som uz dostal. Takze by sa na nu mal vztahovat este ten povodny Zakonnik prace.Dakujem.


Re: 2011-08-24 | 10:38:10 | Marek | arthuri@pobox.sk
reaguj na pr?spevok vypovedna lehota a odstupne
Dobry den,
mozete mi to prosim potvrdit, ze ako to teda presne je? Lebo si nie som uplne isty. Vopred dakujem.


Re: 2011-08-24 | 20:36:16 | mt
reaguj na pr?spevok Re: vypovedna lehota a odstupne
kedze si dostal vypoved pred 1.9., mas narok na 2mesacnu vypovednu. ak si dostal vypoved z organizacnych dovodov, mas narok aj na 2mesacne odstupne. dve vyplaty si teda odpracujes a mas dostat aj dve vyplaty vo forme odstupneho.


Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in