Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Správa z prezentácie o neplatnej výpovedi a otvorených stretnutiach PA na aktivistickom kempe

26. júl 2012

V sobotu 16. júna som sa zúčastnil prezentácie PA na aktivistickom kempe v ČR, na ktorý nás pozvali jeho organizátori. Hoci pôvodne sme plánovali prezentovať len spor nášho člena Davida týkajúci sa neplatnej výpovede, nakoniec sme hovorili aj o otvorených stretnutiach, ktoré organizujeme v Bratislave. Keď sme sa v PA rozhodovali, či na kemp ísť, bol som skôr proti, keďže PA sa zameriava prevažne na aktivity týkajúce sa pracoviska, čo sa v aktivistickej scéne v Česku a napokon aj na Slovensku veľmi nenosí (dôkazom je niekedy doslova katastrofálne nízka podpora aj takej jednoduchej aktivity, ako je poslanie solidárneho e-mailu). Jednoducho som si myslel, že ľudí nezaujme, čo im chceme povedať. No opak bol pravdou – prezentácia a najmä približne dvojhodinová diskusia ukázali, že aktivisti sa o túto tému zaujímajú.

Prezentáciu sme rozdelili na 3 časti:

Prvá časť: Priama akcia – kto sme a čomu sa venujeme

Hovoril som ako prvý: v krátkosti som opísal organizáciu ako takú a vypichol najdôležitejšie aktivity v poslednom období.

Druhá časť: spor člena PA na pracovisku

Nasledovala časť o samotnom spore, ktorú prezentoval jeho aktér. Zrekapituloval priebeh sporu a nasledovala ďalšia, interaktívnejšia časť, v ktorej sme sa opýtali prítomných, čo by na jeho mieste robili oni. Zazneli nápady napríklad kontaktovať právnu pomoc na Úrade práce či Inšpektorát práce, ako aj konkrétne príklady s problémami na pracovisku. Pre nás bolo zaujímavé, že hoci na záver zaznel príklad, kedy si ľudia vydobyli lepšie podmienky vďaka odborom, možnosť riešiť spor kontaktovaním (proanarchistickej) organizácie nezaznela.

Po tejto interaktívnejšie zameranej časti David dopovedal celý priebeh sporu. Vracal sa k veciam, na ktoré si mal dať pozor, a opísal, aké pocity prežíval v rôznych fázach sporu. Zdôraznil, že aj neskúsený človek sa môže zmobilizovať a má šancu dosiahnuť svoje.

Po tejto časti nasledovala diskusia. Potešilo nás, že sme k nej prešli úplne plynule bez toho, aby sme k nej vyzývali. Venovali sme sa v nej nielen PA, ale aj situácii a problémom aktivistov v Česku. Vyberiem aspoň niekoľko tém, o ktorých sa diskutovalo obšírnejšie:

Prečo sa PA začala zaujímať o tému pracujúci?
Zhrnuli sme, že pre PA to bola nosná téma od vzniku organizácie. Potom som opísal v krátkosti aj svoj osobný aktivistický vývoj, v ktorom som sa ako študent spočiatku venoval mnohým témam (bezdomovectvo, práva zvierat, HC/punk scéna, vydávanie časopisu). Postupne som mal menej a menej času kvôli práci a zmenám v osobnom živote, preto som bol nútený riešiť len priority. Už mi nestačil len dobrý pocit z aktivít, potreboval som vidieť aj výsledky činnosti, ktoré by ma posúvali vpred. To sa mi dostávalo len pravidelným zapájaním sa do aktivít  PA. Predovšetkým preto som zostal pri aktivitách týkajúcich sa pracoviska.

Počet členov
Spoločne sme poukázali najmä na to, že pri činnosti, ktorú vyvíjame, je nutná zodpovednosť, systematickosť a odhodlanosť. Organizácie, ktoré sú počtom členov a členiek niekoľkonásobne väčšie, môžu mať oveľa väčšie organizačné problémy a vyvíjať svoju činnosť s oveľa menšími úspechmi, ako organizácie, ktoré sú síce menšie, no majú jasne určené ciele a stratégiu a väčšina ich členov je aktívna, a nie len „do počtu“.

Kauza „stromkári“
Pri tejto téme podľa nás nastala ozajstná diskusia, keďže otázky smerovali nielen na nás. Mohli sme sa dozvedieť pre nás zatiaľ neznáme informácie o kampani na podporu lesných robotníkov (viac informácií tu alebo tu), pouvažovať o jej slabých aj silných miestach a problémoch, ktorým aktivisti čelili. Pokúsili sme sa prispieť nápadmi, čo by sme možno urobili my.

Problém na pracovisku v Prahe
Jeden z prítomných aktivistov opísal problém, ktorý mal na svojom bývalom pracovisku. V tejto diskusii sme síce až tak veľmi nehovorili o tom, čo by sa dalo urobiť, aby sa problém vyriešil, skôr sme sa dotkli podľa nás veľmi dôležitej témy, ktorou je intervencia v sporoch iných ľudí verzus riešenie sporov vlastných členov. Vyjadrili sme názor, že výlučne intervenčný prístup (reagovanie na spory ľudí mimo organizácie a ich neprítomnosť napríklad na pracovisku) je jedným z hlavných problémov českej anarchistickej scény, s čím viacerí prítomní súhlasili.

Tretia časť: otvorené stretnutia PA-BA

Poslednú časť prezentácie mal na starosti tretí z prítomných členov PA. Davidov spor zakomponoval do schémy, ktorú postupne kreslil, a pritom v krátkosti vysvetľoval, čo znamenajú jednotlivé etapy riešenia problémov a sporov, ktorým sa venuje PA. Išlo o pokus znázorniť proces, akým PA postupuje od začiatku sporu po fázu delenia sa o skúsenosti z neho, a vysvetliť, prečo sme na kemp vlastne prišli a ako to zapadá do našej celkovej činnosti.

V diskusii, ktorá nasledovala, sme zhodnotili doterajšie obdobie organizovania otvorených stretnutí (nárast počtu účastníkov, väčšie zameranie na konkrétne problémy ľudí...). Vzhľadom na kritický komentár jedného z členov asociácie Alerta, ktorý zároveň predstavil vlastný pohľad na aktivizmus v komunite, sa väčšina diskusie točila okolo úvah o rôznych možnostiach a prístupoch k veci.

Poukázali sme, že PA sa na otvorených stretnutiach venuje konkrétnym materiálnym problémom (aktuálnym alebo minulým), ktoré buď prakticky riešime, alebo sa za nimi ohliadame a diskutujeme, aké širšie dôsledky majú a ako nám skúsenosti z nich môžu pomôcť v budúcich aktivitách. Uviedli sme, že toto považujeme za základ pre budovanie solidárnej komunity.

Člen Alerty prezentoval iný prístup, pričom vysvetlil, že hovorí za seba, nie za Alertu. Vychádza z princípu, že konkrétny problém nie je to jediné, čo ľudí spojí. Vybudovať komunitu je podľa neho jednoduchšie v susedstve zlepšovaním vzťahov a budovaním dôvery medzi susedmi. Hoci dnes žijú vedľa seba, v skutočnosti si každý žije vo svojom vlastnom svete, nepoznajú sa, starajú sa iba o seba. Ako solidárna komunita by sa mohli spojiť na sídlisku napríklad prostredníctvom kultúrnej aktivity, akou môže byť pravidelné premietanie filmov na stenu bytovky so sprievodnými aktivitami podporujúcimi priateľskejšie vzťahy medzi susedmi. Ľudia by sa teda najprv spoznali a v bežných medziľudských debatách by následne mohli zistiť, že majú aj nejaké problémy, s ktorými by komunita mohla niečo robiť.

Keďže takúto stratégiu v našich podmienkach zatiaľ nijaká z antiautoritárskych skupín neskúsila, bolo pre nás pomerne ťažké reagovať. Od členov PA zazneli v zásade dve stanoviská kritizujúce tento prístup. To zmierlivejšie by sa dalo vystihnúť takto: „Neverím veľmi v idealistický (t.j. nie na materiálnom probléme založený) prístup k aktivizmu a nevidím dôvod, prečo by ľudia mali začať vytvárať komunitu takýmto spôsobom a javiť záujem o aktívne zapájanie sa. Keďže však konkrétne tento prístup u nás zatiaľ nikto neskúsil, prečo nie, o rok sa môžeme stretnúť a povedať si ako to dopadlo.“

Druhé stanovisko je skeptickejšie, no nie preto, že by odmietalo potrebu odstrániť odcudzené vzťahy. V samotnej diskusii sme ho síce poriadne nerozvinuli, ale radi by sme sa o ňom širšie zmienili aspoň na tomto mieste. Terénnej a sociálnej práci v komunite sa dnes venujú rôzne občianske združenia, ktoré majú väčšie šance dosiahnuť nejaké výsledky, pretože nekladú dôraz na politiku. Riešenie problému nespočíva v tom, že by sa táto sféra mala prenechať občianskym združeniam. Problém však je v tom, ako uchopiť problematiku odcudzených vzťahov a ďalších problémov, ktoré sa vyskytujú v našich bydliskách z triednej perspektívy. Ak chcú antiautoritárski aktivisti aplikovať stratégiu, ktorá by dokázala zohľadniť ceztriednu povahu takého aktivizmu, narážajú na problémy, čo sa PA v praxi potvrdilo niekoľkokrát a ani raz sme nedospeli k uspokojivému záveru. Pod ceztriednou povahou takého aktivizmu máme na mysli organizovanie sa s ľuďmi, ktorí sú, zjednodušene povedané, v pozícii zamestnávateľov, manažérov, politikov a pod. Na pracovisku je rozpor medzi šéfom či vedením a pracujúcimi v spore pomerne viditeľný. Zvyčajne sa totiž rýchlo ukáže, že určití ľudia musia robiť určité rozhodnutia, do ktorých ich tlačí ich postavenie v systéme, inak by riskovali, že oň prídu. V jeden deň teda môžeme byť na jednej strane s príjemným susedom a bojovať za komunitnú vec (napríklad proti skládke odpadu), a na druhý deň môžeme zrazu stáť proti nemu ako vedúcemu pracovníkovi na pracovisku. Problém môže byť aj s pokusmi o získanie vplyvu v skupine ľudí alebo v organizácii zo strany ľudí s ambíciami preraziť alebo si udržať istú pozíciu v politike. Pre antiautoritárskych aktivistov teda vyvstáva problém, ako si udržať nezávislosť a politickosť v komunitnej kampani či organizácii.

Hodnotenie akcie

Celkovo som mal ja aj ostatní ľudia z PA po odchode z kempu veľmi dobrý dojem, a to z viacerých dôvodov. Mohli sme sa presvedčiť, že dokážeme zrozumiteľne odprezentovať skúsenosti, ktoré máme z niekoľkoročného aktivizmu. Vysoká úroveň diskusií a počet zapájajúcich sa ľudí nás nielen príjemne prekvapili, ale v konečnom dôsledku dopomohli aj k viacerým návrhom na zlepšenia v PA. Spomeniem napríklad vznik kreslenej schémy, jednoduchou formou objasňujúcej fungovanie a prístup k aktivitám organizácie; pre nás prekvapivé potvrdenie, že vhodné spracovanie prezentovanej témy dokáže osloviť rôznorodé publikum; pomerne úspešné osvojenie si prezentačných zručností členmi organizácie, ktorí s nimi zatiaľ nemali skúsenosti, a to aj pri veľmi krátkom čase na prípravu atď.

Pokiaľ ide o organizáciu kempu, podmienky boli síce trocha sparťanské, no nám to veľmi neprekážalo. Išlo o prvý pokus o viacmenej antiautoritársky a tematicky rôznorodý aktivistický kemp v Česku a myslím si, že je lepšie, že sa uskutočnil v takýchto podmienkach, ako keby sa nemal uskutočniť vôbec. Program bol pestrý, takže každý v ňom mohol nájsť to svoje, a hoci sme sa zdržali iba necelý deň, na základe vlastnej skúsenosti aj informácií od iných ľudí si myslím, že kto neprišiel, môže ľutovať.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Daniel Drevený (Úvod, 1. a 2. časť)
Michal Tulík (3. časť a Hodnotenie akcie)

Súvisiace články:
Program kempu
Pozvánka na prezentáciu
Aktivistický kemp – video, fotky & reflexe

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in