Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Organizovanie sa v zdravotníctve počas pandémie

17. apríl 2020

Nasledujúci text pochádza od člena zväzu Solidarity Federation (SolFed), ktorý pracuje v nemocnici v anglickom Brightone. Doplnili sme k nemu informácie, ktoré máme o aktuálnej situácii v niektorých slovenských nemocniciach. Zamýšžame sa tiež nad možnosami protestov v situácii, keď je v zdravotníctve zakázané štrajkova.

COVID-19 SF2Pracujúci v zdravotníctve dnes stoja pred vežkou výzvou. Prepracovanos, riziková a zle platená práca bola pre nás typická ešte pred príchodom Covid-19. Veža z nás čelí vežkým otrasom v pracovnom aj osobnom živote. V dôsledku uzavretia krajiny sa nemôžeme stretáva s priatežmi, rodinami a kolegami či kolegyňami a požiadavky na NHS (systém verejného zdravotníctva v Británii), domovy sociálnej starostlivosti a ďalšie pracoviská sa zásadne zvýšili a zmenili. S ešte väčšou naliehavosou sa teda pýtame, čo robi?

Pred čím stojíme?

Niektoré problémy sú nové, iné sú tu s nami už dlho a súčasná kríza ich iba zhoršila. Začnime najbežnejším a najznámejším problémom.

OOP (osobné ochranné prostriedky)

Ak ste o dôležitosti OOP ešte pred niekožkými mesiacmi nevedeli, teraz už viete. Zúfalo potrebujeme OOP. Vzhžadom na to, že koronavírus je respiračný vírus, riskujete, že ho dostanete, ak ste v blízkom kontakte s hocikým (preto sa prijali opatrenia o spoločenskom odstupe). Toto riziko sa dramaticky zvyšuje v prípade, že pracujete s pacientmi s prejavmi ochorenia, a ešte viac, keď sa pri vašej práci generuje aerosól (otváranie dýchacích ciest, ventilácia atď.). Zoznamy potrebných OOP (podža WHO a ministerstva zdravotníctva) sa dajú nájs na internete podža toho, kde a čo robíte. Najvyššiu mieru ochrany OOP poskytujú: rukavice, plášte (zakrývajúce ruky alebo nohy), FFP3 masky a kryty tváre.

Žiadna z týchto vecí by nemala by na opätovné použitie. Sám viem, že žudia ako ja, čo pracujú v najrizikovejšom prostredí, nedostávajú to správne vybavenie alebo sa od nich požaduje, aby ho používali opätovne, aby sa šetrilo s OOP. Je to vežmi nebezpečné a vystavuje riziku všetkých – daného človeka, jeho alebo jej rodinu a všetkých ostatných pacientov, s ktorými prichádza do kontaktu.

ČO SA DÁ ROBI?

Prvý krok je zisti, aké OOP potrebujete pre bezpečný výkon práce. Nepýtajte sa manažérov, aké to sú, a neverte tomu, čo hovoria. Online si dohžadajte, aké sú odborné stanoviská alebo čo zistili kolegovia a kolegyne. Je pravdepodobné, že názory a skúsenosti sa budú líši, keďže rady sa menia takmer každý deň, preto je dôležité zisti, čo naozaj potrebujete.

Ak sa vyskytne problém (a že sa vyskytne), preberte ho so všetkými. Začnite s najbližšími kolegami a kolegyňami. Pobavte sa o tom, že je dôležité tlači na vedenie, aby poskytlo zásoby tých správnych OOP a ubezpečte sa, že sa obnovujú. Zdôraznite, že ak nebudete chránení ako pracujúci, nebudete sa môc správne postara o pacientov a ochráni ich. Takisto zdôraznite, že vy aj vaši milovaní sa vystavujú obrovskému riziku; počas tejto pandémie zomrelo veža lekárov, sestričiek a ďalších zdravotníkov. Nestalo by sa to, keby boli od začiatku správne chránení.

Čo sa dá čaka? Vedenie bude s najväčšou pravdepodobnosou ignorova vaše obavy. Začne sa odvoláva na nedostatok vecí a „odporúčania“ iných vedení o tom, čo potrebujete, pričom to nebude to, čo žiadate. Žiaž, dá sa očakáva aj ústup alebo apatia zo strany kolegov a kolegýň. Pre pracujúcich v zdravotníctve je charakteristická nepríjemná tendencia prija prístup „zmier sa tým“. Zažili sme tožko ustupovania, máme zlé mzdy a sme prepracovaní, takže to neprekvapuje. Treba sa však proti tomu postavi a snaži sa tento postoj prekona.

Ako dosta to, čo chceme? Vo vežkej miere to bude závisie od práce, ktorú robíte, od kolegov a kolegýň, pacientov, vedenia atď. V prvom rade treba myslie na to, ako pritlači na vedenie. Čo od vás chce vedenie viac ako čokožvek iné a aké páky viete použi? Momentálne je najvyššou prioritou nepresta poskytova služby. Ak sa vám s kolegami a kolegyňami nezdá, aké OOP dostávate (či nedostávate), pokúste sa zastavi poskytovanie služieb. Môže to by vežká výzva a bude si to vyžadova veža diskusií. Citové vydieranie je jedna z vecí, s ktorými sa pri organizovaní sa v zdravotníctve stretávame často: „kto sa postará o pacientov,“ „doplatia na to žudia,“ či dokonca „niekto zomrie“. Majte však na pamäti, že ide o vežmi špecifickú situáciu. Takéto pracovné prostredie nikto nikdy nezažil, takže je vežmi dôležité, aby sme sa začali bráni postojom a názorom, podža ktorých je pacient dôležitejší ako bezpečnos pracujúcich. Ak ochorieme alebo zomrieme, nebude im ma kto poskytnú potrebnú starostlivos. Sme špecializovaná pracovná sila a bez ohžadu na to, aké máme nízke mzdy a ako zle sa k nám správajú, nevedia nás žahko nahradi. Vzhžadom na naše skúsenosti a množstvo školení, ktoré máme za sebou, je jasné, že sa nám nesmie nič sta, ak vedenie chce, aby všetko ďalej fungovalo, pretože všetci vieme, že oni sa o to postara nevedia.

Publicita je ďalší potenciálny nástroj nátlaku. Väčšina organizácií, obzvl᚝ NHS, sa teraz snaží tvári, akoby bolo všetko „pod kontrolou“, hoci dobre vieme, že to má ďaleko od pravdy. Ak si myslíte, že zverejnenie informácií o nebezpečných pracovných podmienkach pomôže vášmu boju, choďte do toho. Len si dajte pozor: najlepšie asi bude, keď si zachováte čo najväčšiu anonymitu.

Zákon? Ak sa o zákon nedalo nijako zvl᚝ oprie v doterajších sporoch, nečakajme, že to bude teraz lepšie. Je však dobré ma nejakú oporu  zákone, keď budete presviedča kolegov a kolegyne a postavíte sa proti vedeniu. Existujú zákony o bezpečnosti na pracovisku, primeraných OOP atď. Nemá zmysel ich dopodrobna študova, sú však isté časti, ktoré je vhodné odcitova a rozšíri o nich povedomie. Na začiatok odporúčam čas 100 Zákona o právach zamestnancov z roku 1996 (pozn. prekl.: platí pochopitežné pre Britániu). V podstate sa tam píše o možnostiach prerušenia práce v prípade nebezpečných situácií na pracovisku.

DRŽME SPOLU A BOJUJME

Musíme zača bojova za väčší počet čo najlepších OOP a dáva na seba navzájom pozor. Je to vežmi stresujúca a desivá doba, takže musíme drža spolu ešte viac ako inokedy, stara sa o seba navzájom a kry si chrbát. Nemôžeme dovoli, aby tento problém upadol do zabudnutia ako v minulosti. Nejde tu o zvyčajné mzdové škrty, ďalšiu šichtu s nedostatkom personálu alebo prácu navyše, ktorú musíte robi. Ide o naše dobro, naše životy a naše zdravie. Ak nebudeme bojova teraz, možno už ďalšiu šancu nedostaneme.

Zväz SolFed je naša sesterská organizácia z Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Organizuje sie pracujúcich v zdravotníctve v Manchestri a ďalší členovia sú zapojení do podobnej siete v Bristole. V súčasnosti sa SolFed snaží vytvori takúto sie aj v Brightone, kde má niekožko členov v sektore sociálnej starostlivosti.

---

SITUÁCIA V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH NEMOCNIACH

Väčšinu nasledujúceho textu napísal Juraj, ktorý pracuje v zdravotníckom zariadení na východe Slovenska. Skutočné meno a konkrétne miesto práce nezverejňujeme z dôvodu zachovania jeho anonymity a bezpečnosti. Netvrdíme, že rovnaká situácia je úplne všade, hoci z ďalších zdrojov vieme, že uvedené skutočnosti sa netýkajú iba jedného zariadenia či východného Slovenska.

Pokiaž ide o formálnu stránku, ochranu zdravotníckeho personálu a nariadenia týkajúce sa pacientov, situácia je všade rovnaká. Zabezpečenie OOP je však v každej nemocnici individuálne. Dalo by sa poveda, že čím novšia je nemocnica, tým lepšie je materiálne zabezpečenie.

Zdá sa, že najväčšia kríza ohžadom nedostatku OOP sa v nemocniciach už prekonala. Treba však poveda, že nedostatok pretrváva a že často sa podarilo vyrieši kritický stav len vďaka svojpomoci personálu. Od upratovačiek cez sestry – kto mohol, pomáhal doma ši rúška (tie sú v nemocniciach stále na prídel). Riešilo sa to aj žiadosami o pomoc cez sociálne siete. źudia potom dobrovožne takéto OOP (hlavne, ale nielen rúška) vyrábali a dodávali na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. Niekde pomáhal namiesto štátu projekt súkromného sektora Kto pomôže Slovensku. Pokiaž ide o ochranné rukavice, je ich skôr nedostatok, a prakticky od začiatku chýbajú aj špeciálne respirátory typu FFP2 a FFP3. Zabezpečené sú hlavne tzv. Covid centrá pre hospitalizáciu pozitívnych pacientov.

Oddeleniam chýba logistický postup. Pritom za porušenie interných pravidiel sa hrozí okamžitou výpoveďou. Zmeny nastali aj v oblasti odpracovaných hodín. Napríklad sa stalo, že niektorí kolegovia a kolegyne boli vybratí a vybraté ako personál do Covid centier. Tie však nie sú spustené všetky, čo pre vybraný personál znamená, že je nútený čerpa si dovolenku. Dochádza tiež k podpisovaniu dodatkov k pracovným zmluvam (znižovanie miezd až na úroveň 60%). Takže namiesto kvalitného personálu, ktorý môže v týchto náročných dňoch nastúpi na odoberanie vzoriek alebo sa prestriedava pri lôžkach pacientov na ostatných funkčných oddeleniach, sa táto práca ponúka študentom SZŠ, VŠ, medikom a medičkám. Môj názor je, že situácia v slovenských nemocniciach je predovšetkým zle zorganizovaná, na čo najviac dopláca radový zdravotnícky personál.

---

MOŽNOSTI PROTESTU V ZDRAVOTNÍCTVE V NÚDZOVOM STAVE NA SLOVENSKU

V záverečnej časti dopĺňame úvodnú úvahu od SolFedu a zamýšžame, aké má zdravotnícky personál možnosti prejavi prípadnú nespokojnos v núdzovom stave, keď sa naň vzahuje pracovná povinnos a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

V prvom rade treba poveda, že štrajk nie je jediná forma boja. Naši kamaráti a kamarátky z Británie ho dokonca ani nespomínajú. Domnievame sa však, že podobne ako tam, aj na Slovensku majú pracujúci s pracovnou povinnosou možnos odmietnu prácu podža zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, keď nemajú adekvátne OOP, čo priamo ohrozuje ich zdravie a život. Podža § 12 ods. b) tohto zákona má zamestnanec právo „odmietnu vykona prácu alebo opusti pracovisko a odobra sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb“. Vzhžadom na núdzový stav však v prípade úvah o použití tohto paragrafu odporúčame dodatočnú konzultáciu s právnikom.

Atmosféra v spoločnosti je v súčasnosti priaznivo naklonená pracujúcim v zdravotníctve. Ich život aj životy pacientov sú rovnako dôležité a všetci by mali dosta potrebnú ochranu. Vedenie zdravotníckych zariadení napriek tomu nemá problém emocionálne vydiera pracujúcich a vyhráža sa postihmi. Keď sa nedá štrajkova, treba skúša iné možnosti ako prejavi nespokojnos.


Zväz Priama akcia


Ďalšie články z oblasti zdravotníctva:

Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady 
Koronavírus: Politici rečnia, pracujúci trpia! Stanovisko CNT-AIT k situácii vo Francúzsku
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (IV.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (III.)

COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (II.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (I.)
„Nemali sme veri politikom tak, ako sme im verili,“ konštatuje protestujúca zdravotná sestra (2013)
V solidarite so zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami (2012)
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom (2009)
V solidarite so štrajkujúcimi lekármi a zdravotníkmi! (2006)
Protestná akcia štrajkujúcich zamestnancov zdravotníctva (2006)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in